Wykaz dokumentów, które składają osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie:

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie zgodne z wzorem, który jest tutaj,
  2. kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem, który jest tutaj,
  3. zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego Kandydata wg wzoru, który jest tutaj.

Ponadto wymagane są poniższe dokumenty, na podstawie których Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może ustalić wyniki studiów Kandydata oraz dotychczasową aktywność naukową:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  2. dokument pozwalający ustalić
  3. życiorys, zawierający informacje o znajomości języków obcych, np. certyfikat, opis zainteresowań naukowych kandydata, informacje o aktywności naukowej (np. o pracy w kołach naukowych, publikacjach, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych),
  4. opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji Kandydata do pracy naukowej.

Do dokumentów należy dołączyć dwie aktualne fotografie legitymacyjne o wymiarach 4,5 x 5,5 cm.