A- A A+

lang switcher

Rolnictwo

Rolnictwo

dodatkowe informacje na agrobiol.sggw.pl

1. nazwa kierunku — Rolnictwo
2. poziomy kształcenia — pierwszy stopień (ERK poziom VI) i drugi stopień (ERK poziom VII)
3. profil kształcenia — ogólnoakademicki
Wybór profilu kształcenia jest podyktowany:
·        ponad stuletnią tradycją i doświadczeniem Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie w kształceniu na kierunku Rolnictwo w profilu ogólnoakademickim
·        brakiem dobrze przygotowanej kadry dla rozwoju kształcenia w profilu praktycznym
·        pozytywną oceną profilu
kształcenia ogólnoakademickiego prowadzonego na studiach pierwszego stopnia, dającego większą możliwość mobilności poziomej i pionowej w procesie kształcenia, tworzącego dobre podstawy do dalszego kształcenia studentów na wyższych poziomach studiów na rodzimym i innych kierunkach studiów oraz dającego szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów.
4. forma studiów — studia stacjonarne /niestacjonarne
5. tytuł zawodowy absolwenta — inżynier rolnictwa (I stopień), magister inżynier rolnictwa (II stopień)
6. obszar kształcenia — obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
7. dziedzina — nauki rolnicze
8. dyscyplina naukowa — agronomia
9. Związek z misją i strategią rozwoju Uczelni — Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo jest ściśle związany i wynika bezpośrednio z misji i założeń strategii rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Realizując misję SGGW polegającą na szerzeniu nowoczesnej wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej, służącej rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i gospodarki żywnościowej, program studiów na kierunku Rolnictwo został zmodernizowany i dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Zdefiniowane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jakie osiąga absolwent studiów na kierunku Rolnictwo zapewnią mu konkurencyjność na rynku pracy, a także umożliwiają uczenie się, z założeniem wielopłaszczyznowej mobilności pomiędzy rodzimą uczelnią, a innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi, w trakcie studiów pierwszego i wyższych stopni. Dostosowany do wymogów KRK zreformowany program studiów na kierunku Rolnictwo stwarza studentowi szerokie możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, stawiając go w centrum działalności edukacyjnej jednostki i w ten sposób realizuje misję Uczelni traktującej człowieka jako najwyższe bogactwo, dbającej o jego rozwój intelektualny. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, zgodnie z misją uczelni, jest realizowane dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia najnowszych osiągnięć nauki, korzystaniu z najnowszych technik i technologii, adaptacji doświadczeń wynikających z relacji z praktyką gospodarczą oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej i eksperymentalnej oraz doświadczonej kadry nauczycielskiej. Program studiów dostosowany do wymogów KRK umożliwia ocenę jakości kształcenia poprzez wprowadzenie systemu oceny poziomu, treści i jakości kształcenia dokonywanej przez studentów, absolwentów i interesariuszy. Umożliwia to doskonalenie programu kształcenia dzięki zastosowaniu systemu sterowania jakością.
10. ogólne cele kształcenia — Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Rolnictwo, na studiach pierwszego stopnia jest nadanie absolwentowi szeregu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych umożliwiających mu podjęcie pracy w szeroko rozumianym sektorze gospodarki krajowej jakim jest rolnictwo. W tym rozumieniu ogólny cel kształcenia jest realizowany poprzez:
 • Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie identyfikacji, analizy i weryfikacji przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych (w rozumieniu polityki żywnościowej kraju) uwarunkowań i potrzeb produkcji rolniczej.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii prowadzącej do kształtowania postępu biologicznego oraz określenia jego wpływu na wielkość i jakość plonu oraz środowisko przyrodnicze
 • Poznanie procesów i zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym, w tym w szczególności: interakcji pomiędzy produkcją rolniczą a środowiskiem przyrodniczym.
 • Wykształcenie u studenta zdolności identyfikacji stwarzanych przez rolnictwo zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.
 • Poznanie i umiejętność zastosowania w praktyce sposobów eliminacji lub zmniejszenia presji produkcji roślinnej i zwierzęcej na środowisko przyrodnicze.
 • Poznanie technologii, technik, narzędzi i materiałów do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz nabycie umiejętności doboru właściwych dla zamierzonych efektów produkcyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych w produkcji rolnej.
 • Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania europejskich, państwowych, samorządowych oraz obywatelskich instytucji i struktur oraz sposobów zarządzania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych związanych z sektorem żywnościowym.
 • Poznanie polityki kraju w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich.

11. możliwości zatrudnienia absolwentów:
 • W produkcji rolniczej jako właściciele przedsiębiorstw, gospodarstw rolniczych, czy menadżerowie zarządzający produkcją rolniczą.
 • Jako doradcy w szeroko rozumianym sektorze żywnościowym, w tym w firmach consultingowych, eksperckich i doradczych.
 • W szkolnictwie różnych szczebli oraz w placówkach naukowo-badawczych.
 • W przedsiębiorstwach i przedstawicielstwach firm zajmujących się obrotem płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej oraz zakładach przemysłu rolno-spożywczego.
 • W mediach.
 • W bankowości, ubezpieczeniach i administracji różnych szczebli.
 • W firmach związanych z tworzeniem i upowszechnianiem postępu biologicznego.
 • W instytucjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

12. Efekty kształcenia: na studiach I stopnia kierunku rolnictwo
Studia I stopnia na kierunku Rolnictwo prowadzone są w ramach specjalności Agronomia i Agrobiznes
Kod efektu kształcenia (kierunek)
Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów na pierwszym poziomie o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Rolnictwo absolwent:
Efekty kształcenia obszaru nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych, do których odnosi się kierunek
WIEDZA
K1A_W01
posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku
R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04
K1A_W02
opisuje i analizuje zjawiska składające się na funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej na różnych poziomach jej organizacji
R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04
K1A_W03
klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie
R1A_W01, R1A_W05
K1A_W04
posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich
R1A_W02, R1A_W07, R1A_W08
K1A_W05
przedstawia i analizuje podstawowe procesy biologiczne zachodzące w roślinie i łanie roślin z uwzględnieniem czynników determinujących wielkość i jakość plonu roślin oraz ich reakcje na czynniki środowiska
R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06
K1A_W06
ocenia znaczenie czynników determinujących dziedziczenie cech organizmów żywych oraz sposobów  genetycznego doskonalenia właściwości roślin
R1A_W04, R1A_W05
K1A_W07
klasyfikuje i ocenia podstawowe cechy i czynniki determinujące właściwości środowiska glebowego oraz prawidłowo interpretuje zależności pomiędzy środowiskiem glebowym, rośliną i ekosystemem
R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06
K1A_W08
rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania
R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06

K1A_W09
opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa
R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05
K1A_W10
posiada ogólną wiedzę z zakresu biologii, żywienia i chowu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich
R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05
K1A_W11
posiada podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska, analizuje i ocenia wpływ produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego
R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06
K1A_W12
rozpoznaje i analizuje rekreacyjno-społeczne funkcje przestrzeni rolniczej i środowiska przyrodniczego
R1A_W02, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W09
K1A_W13
posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE
R1A_W02, R1A_W07, R1A_W08, R1A_W09
K1A_W14
posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej
R1A_W02, R1A_W07, R1A_W08, R1A_W09,
K1A_W15
analizuje i ocenia właściwości podstawowych surowców roślinnych i zwierzęcych oraz sposoby ich wykorzystania, a także planuje technologie ich produkcji
R1A_W03, R1A_W05
UMIEJĘTNOŚCI
K1A_U01
potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
R1A_U01, R1A_U03
K1A_U02
identyfikuje i analizuje interakcje pomiędzy osiągnięciami nauk przyrodniczych, a reakcjami społeczeństwa
R1A_U01, R1A_U05
K1A_UO3
identyfikuje standardowe zjawiska przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne
R1A_U05, R1A_U06
K1A_U04
stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych
R1A_U03, R1A_U04

K1A_U05
analizuje i prawidłowo interpretuje przeczytany tekst naukowy i techniczny oraz fakty doświadczalne używając języka typowego dla danej dyscypliny wiedzy
R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10
K1A_U06
projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze
R1A_U04, R1A_U06
K1A_U07
umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne
R1A_U03, R1A_U06

K1A_U08 
posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania
R1A_U06

K1A_U09
przygotowuje i przedstawia typowe prace pisemne i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym w zakresie rolnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
R1A_U02, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10
K1A_U10
wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich
R1A_U05, R1A_U06
K1A_U11
analizuje i optymalizuje efekty ekonomiczne produkcji rolniczej
R1A_U05, R1A_U06
K1A_U12
ocenia i interpretuje podstawowe parametry biologiczne roślin w celu diagnozowania fizjologiczno-biochemicznego stanu roślin
R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07

K1A_U13
ocenia parametry oraz projektuje modyfikacje stanu środowiska glebowego w celu polepszenia warunków wzrostu roślin i stanu środowiska przyrodniczego
R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07
K1A_U14
rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów
R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07
K1A_U15
opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu
R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07
K1A_U16
identyfikuje i opisuje czynniki determinujące dobrostan zwierząt i sposoby jego kształtowania
R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K1A_K01
rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie
R1A_K01, R1A_K07, R1A_K08
K1A_K02
potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w niej różne role, zmierzając do osiągnięcia założonego celu
R1A_K02
K1A_K03
jest zdolny określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K03

K1A_K04
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu rolnika
R1A_K04

K1A_K05
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K05

K1A_K06
ma świadomość podejmowanego ryzyka potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K06,

K1A_K07
umie organizować i aktywizować społeczność wiejską oraz reprezentować ją wobec władz samorządowych i państwowych
R1A_K02, R1A_K03
K1A_K08
myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
R1A_K08
K1A_K09
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji;
R1A_K04, R1A_K06, R1A_K05
 
13. Efekty kształcenia: na studiach II stopnia kierunku rolnictwo
Studia II stopnia na kierunku Rolnictwo prowadzone są w ramach specjalności:
 • Agronomia i agrobiznes,
 • Bioinżynieria rolnicza
 • Informatyka w rolnictwie


Numeratory efektów kształcenia dla kierunku
Opis kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo
Odniesienie do efektów kształcenia dla nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych


Wiedza

K2A_W01
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i możliwości jej aplikacji w zakresie kształtowania potencjału przyrody dla poprawy życia człowieka
R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04
K2A_W02
Ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną, włącznie z zasadami ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i korzystania z zasobów informacji patentowej
R2A_W02, R2A_W08, InzA_W03
K2A_W03
Zna zaawansowane techniki i technologie produkcji oraz nieprodukcyjną rolę rolnictwa
R2A_W05, R2A_W06, R2A_W07, InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05
K2A_W04
Rozumie zasady WPR UE rozwijające indywidualną i zespołową przedsiębiorczość oraz działania determinujące funkcjonowanie i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
R2A_W07, R2A_W09, InzA_W03, InzA_W04
 
Specjalność Agronomia i Agrobiznes
 
K2A_W05
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu produkcji rolniczej
R2A_W05, InzA_W01
K2A_W06
Zna mechanizmy ekonomiczne i zasady funkcjonowania poszczególnych rynków produktów rolnych oraz środków produkcji rolniczej na świecie, w Europie i w kraju
R2A_W02, InzA_W03
K2A_W07
Ma zaawansowaną wiedzę na temat zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o technikach, technologiach i narzędziach kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego
R2A_W03, R2A_W04, R2A_W06, InzA_W01
 
Specjalność Bioinżynieria
 
K2A_W08
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zastosowania klasycznych i bioinżynieryjnych metod doskonalenia cech użytkowych i własności produkcyjnych roślin uprawnych
R2A_W01, R2A_W04, InzA_W02
K2A_W09
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zastosowań biologii, chemii i mikrobiologii w ochronie środowiska naturalnego i rolniczego
R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W06, InzA_W02, InzA_W05
K2A_W10
Posiada rozszerzoną wiedzę o genetycznych, biochemicznych i fizjologicznych procesach i czynnikach wpływających na jakość i wielkość plonu oraz o mechanizmach ich regulacji
R2A_W01, R2A_W04, R2A_W05, InzA_W05
K2A_W11
Zna regulacje prawne i technologiczne dotyczące uprawy roślin transgenicznych
R2A_W02, R2A_W05, InzA_W03
 
Specjalność Informatyka w Rolnictwie
 
K2A_W12
zna zaawansowane narzędzia informatyczne do kształtowania, oceny i opisu zjawisk i procesów zachodzących w produkcji rolniczej
R2A_W05, InzA_W02, InzA_W05
K2A_W13
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych usprawniających pracę ludzi związanych z obszarami wiejskimi
R2A_W05, InzA_W01, InzA_W05

Umiejętności

K2A_U01
Posiada zaawansowaną umiejętność zbierania i gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ich analizy i przetwarzania
R2A_U01, R2A_U03, InzA_U03
K2A_U02
Ma zaawansowane umiejętności prezentowania swoich poglądów w formie werbalnej, pisemnej i graficznej z użyciem technologii informatycznych
R2A_U01, R2A_U02, R2A_U03
K2A_U03
Umie samodzielnie uzasadnić, zaplanować, założyć, wykonać eksperyment i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod statystycznych
R2A_U04, R2A_U06, R2A_U07, InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05
K2A_U04
Analizuje i projektuje sposoby optymalizacji produkcji roślinnej z wykorzystaniem znajomości metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu oraz efektów ekonomicznych
R2A_U04, R2A_U05, R2A_U07, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08
K2A_U05
samodzielnie przygotowuje i przedstawia pogłębione prace pisemne i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym w zakresie rolnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
R2A_U02, R2A_U08, R2A_U09, R2A_U10, InzA_U05
 
Specjalność Agronomia i Agrobiznes
 
K2A_U06
W oparciu o analizę danych środowiskowych i rynkowych projektuje optymalny kierunek i technologię produkcji
R2A_U05, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08
K2A_U07
Potrafi zarządzać dystrybucją i obrotem środków produkcji i produktów rolniczych
R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07, InzA_U02
K2A_U08
Potrafi kreatywnie reagować na zmiany potrzeb rynku i oczekiwań społecznych w stosunku do ilości i jakości produkowanych surowców żywnościowych, przemysłowych i energetycznych oraz organizować usługi w sferze pozaprodukcyjnej
R2A_U05, InzA_U01, InzA_U03
K2A_U09
Umie aplikować o środki z funduszy krajowych i UE, tworzyć i archiwizować dokumentację oraz współpracować z organizacjami i instytucjami działającymi w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa
R2A_U01, InzA_U04, InzA_U08
 
Specjalność Bioinżynieria
 
K2A_U10
Samodzielnie planuje, wykonuje i analizuje laboratoryjne eksperymenty rolnicze, biologiczne i biotechnologiczne
R2A_U01, R2A_U04, R2A_U08, InzA_U01, InzA_U07, InzA_U08
K2A_U11
Samodzielnie analizuje biologiczne i biotechnologiczne aspekty produkcji rolniczej i jej wpływ na środowisko
R2A_U01, R2A_U05, InzA_U06, InzA_U07
K2A_U12
Posiada umiejętność doboru, modyfikacji i oceny typowych technik i technologii bioinżynieryjnych w celu poprawy jakości produktów rolniczych i warunków życia człowieka
R2A_U01, R2A_U04, R2A_U06, R2A_U07, InzA_U01, InzA_U03, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08
K2A_U13
Rozumie korzyści i zagrożenia płynące z wprowadzania roślin transgenicznych do praktyki rolniczej
R2A_U01, R2A_U02, R2A_U07, InzA_U04, InzA_U05
 
Specjalność Informatyka w Rolnictwie
 
K2A_U14
posiada zaawansowaną umiejętność wyszukiwania i eksploracji danych pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach.
R2A_U01, R2A_U03, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04
K2A_U15
posiada podstawową umiejętność programowania systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych i witryn internetowych na potrzeby małych i średnich grup odbiorców
R2A_U03, R2A_U05, InzA_U01, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08
K2A_U16
Rozumie i dostosowuje do potrzeb systemy operacyjne, sieci komputerowe oraz oprogramowanie użytkowe związane z działalnością rolniczą
R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06, InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06


Kompetencje Społeczne
K2A_K01
rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K01, R2A_K08
K2A_K02
jest otwarty na kreatywną pracę indywidualną oraz współdziałanie i pracę w grupie przyjmując w niej różne role zmierzając do osiągnięcia założonego celu
R2A_K02
K2A_K03
Posiada kompetencje do samodzielnego kierowania zespołem ludzi realizującym określone przez siebie lub innych zadania
R2A_K03,
InzA_K01
K2A_K04
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga złożone dylematy związane z wykonywaniem zawodu rolnika
R2A_K04,
InzA_K01
K2A_K05
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K05,
InzA_K01
K2A_K06
ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności dla szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R2A_K06,
InzA_K02
K2A_K07
umie samodzielnie organizować i aktywizować społeczność wiejską oraz reprezentować ją wobec władz samorządowych i państwowych
R2A_K02, R2A_K03,
InzA_K02
K2A_K08
Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz aktywizuje środowisko zawodowe do twórczych postaw
R2A_K08
InzA_K02
K2A_K09
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji; zna zasady postępowania w stanach zagrożenia.
R2A_K04, R2A_K06, R2A_K05
InzA_K01

Objaśnienia oznaczeń:
K             -              kierunkowe efekty kształcenia; 01, 02, 03………nr efektu kształcenia
W            -              kategoria wiedzy
U             -              kategoria umiejętności
K             -              kategoria kompetencji społecznych
R1A        -              efekty kształcenia w obszarze studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dla studiów I stopnia w profilu
                               ogólnoakademickim

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.