A- A A+

lang switcher

Inżynieria Ekologiczna

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

dodatkowe informacje na agrobiol.sggw.pl

czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier,
(studia magisterskie zostaną uruchomione w najbliższych latch)
limit przyjęć – 90
 
Charakterystyka

Inżynieria Ekologiczna jest unikatowym kierunkiem międzydyscyplinarnym, łączącym wiedzę nauk: biologicznych, nauk o Ziemi, rolniczych, leśnych i technicznych, rozumiane jako „zarządzanie naturą”. Definiowana jest jako planowanie rozwoju społeczeństw w jego naturalnym środowisku, w celu osiągnięcia korzyści zarówno dla społeczeństwa jak i środowiska. Od Inżynierii Środowiska różni się przewaga przedmiotów przyrodniczych nad technicznymi

Cele
  • Przedstawienie studentom aktualnego kompendium wiedzy podstawowej i praktycznej dotyczącej: biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska
  • Zapoznanie studenta ze skalą modyfikacji środowiska przyrodniczego
  • Ukształtowanie u studentów ekosystemowego podejścia w ocenie wszelkich form działalności człowieka
  • Studenci powinni opanować podstawową wiedzę z zakresu polityki środowiskowej oraz niezbędnych instrumentów prawnych i ekonomicznych
  • Absolwenci studiów I stopnia powinni być przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w obszarach szeroko rozumianej ochrony środowiska,
Inżynieria Ekologiczna to teoretyczna i stosowana wiedza z dziedzin nauki podstawowych i stosowanych przyrodniczo-technicznych. Stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Inżynieria ekologiczna chroni, dostosowuje i tworzy warunki niezbędne do życia człowieka, roślin i zwierząt w środowisku XXI wieku.
Głównym celem inżynierii ekologicznej jest tworzenie podstaw i systemów racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska w określonych strukturach przestrzennych. Jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów nie pokrywającym się z żadnym aktualnie prowadzonym kierunkiem. Jej celem jest tworzenie pomostów między kierunkami: biologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna.
Celem kierunku (unikatowego) jest kształcenie kadrna poziomie wyższym w zakresie nowej dyscypliny naukowej, której głównym celem jest minimalizacja skutków narastających kolizji między wzrastającą populacją ludności i wzrostem konsumpcji, a zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego, w tym zmianami klimatycznymi. Możliwe niekorzystne zmiany klimatu są aktualnie najważniejszym problemem współczesnego świata. Te zmiany możemy znacząco opóźnić i przystosować środowisko, a zwłaszcza rośliny do nadchodzących zmian.
Rolnictwo w tym procesie odgrywa niezwykle istotną rolę głównie jako źródło emisji zanieczyszczeń, jak również obszar dla zagospodarowania.

Absolwent
1.      Umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.
2.      Posiada umiejętność analizy związków przyczynowo skutkowych w ekosystemach.
3.      Posiada umiejętność oceny stan środowiska i skutków zmian spowodowanych użytkowaniem środowiska, zmianami klimat, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi.
4.      Posiada umiejętności oceny efektywności stosowania technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska

Perspektywy zawodowe
Absolwenci kierunku Inżynieria Ekologiczna znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych ze środowiskiem: administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, instytutach naukowych Parkach Narodowych i Krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych. Na rynku istnieje dużo firm poszukujących specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą i techniczną, zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska, poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu i zarządzaniem agroekosytemami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, utylizacją i wykorzystaniem odpadów.
 

Efekty kształcenia

1. Zakładane efekty kształcenia w zakresie Inżynierii Ekologicznej

(studia inżynierskie, profil ogólno-akademicki)

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:

 

Symbol

Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Ekologiczna

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk przyrodniczych, rolniczo-leśnych i technicznych

 

Wiedza

E1A_W01

rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, z uwzględnieniem czynników antropegennych, praktyką rolniczą i leśną, w połączeniu z elementami nauk technicznych

P1A_W01

R1A_W01

Inz_W02

E1A_W02

ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych i zastosowania jej w zadaniach inżynierskich z zakresu inżynierii ekologicznej

P1A_W02

R1A_W01

Inz_W02

E1A_W03

ma szeroką wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i rolniczymi, leśnymi i naukami technicznymi

P1A_W01

R1A_W03

Inz_W05

E1A_W04

 

zna podstawowe metody statystyczne do analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku i w technikach i technologiach środowiskowych

P1A_W02

P1A_W06

R1A_W02

E1A_W05

wykazuje podstawową znajomość podstaw prawnych niezbędnych w dziedzinie inżynieria ekologiczna i zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

P1A_W09

R1A_W02

Inz_W05

E1A_W06

ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych współczesnych globalnych problemów: zachowania bioróżnorodności, ocieplenia klimatu zrównoważonego rozwoju, produkcji żywności, braku wody

P1A_W04

R1A_W03

E1A_W07

 

zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej i badawczej i zarządzania środowiskiem

P1A_W11

R1A_W09

Inz_W03

 

Umiejętności

E1A_U01

posługuje się metodami matematycznymi w naukach przyrodniczych, technikach i technologiach ochrony środowiska, potrafi opisać matematycznie zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne w środowisku

P1A_U06

Inz_U03

E1A_U02

posiada umiejętność projektowania eksperymentów, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników

P1A_U05

Inz_U01

E1A_U03

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej

P1A_U01

Inz_U02

E1A_U04

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i plakatu i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych i ogólnych, z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej

P1A_U10

R1A_U01

E1A_U05

umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej

P1A_U09

R1A_U08

E1A_U06

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P1A_U08

E1A_U07

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej i pokrewnych nauk przyrodniczych, rolniczo-leśnych i technicznych

P1A_U07

R1A_U07

Inz_U06

Inz_U05

E1A_U08

wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami inżynierii ekologicznej i pokrewnych nauk przyrodniczych, rolniczo-leśnych i technicznych

P1A_U

R1A_U02

R1A_U09

E1A_U09

potrafi zdobywać informacje korzystając z internetu i uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany

P1A_U03

R1A_U01

E1A_U10

potrafi przygotowywać założenia do projektów inwestycyjnych i ocen oddziaływania związanych ze środowiskiem i ich oceną

Inz_U08

E1A_U11

przeprowadza obserwacje terenowe oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne

P1A_U06

E1A_U12

wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

P1A_U04

R1A_U04

 

 Kompetencje społeczne

E1A_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

P1A_K01

P1A_K05

R1A_K01

E1A_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie swojej specjalności ale również w zespołach interdyscyplinarnych, przyjmując w niej różne role szczególnie kierownicze

P1A_K02

R1A_K02

E1A_K03

potrafi odpowiednio określić i uszeregować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub zleconego zadania

P1A_K03

R1A_K03

E1A_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

P1A_K04

R1A_K04

Inz_K01

E1A_K05

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej, współpracowników i instytucji; umie postępować w stanach zagrożenia

P1A_K06

E1A_K06

rozumie podstawowe zagadnienia ekonomiczne i potrafi je zastosować w działaniach w skali instytucji i własnej przedsiębiorczości

R1A_K08

Inz_K02

E1A_K07

rozumie konieczność i potrafi współpracować z organizacjami pozarządowymi, samorządami i społecznościami lokalnymi

 

EIA_K08

potrafi organizować i realizować konsultacje ze społecznościami lokalnymi w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych ze środowiskiem

 Objaśnienie znaczeń:

P – obszar kształcenia w zakresie Inżynierii Ekologicznej

A – profil ogólno-akademicki

W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia


 

 

 

Inżynieria Ekologiczna

nowy kierunek studiów na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

W roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW został otwarty nowy kierunek 3,5 – letnich, stacjonarnych studiów — inżynieria ekologiczna.   Jest to przyrodniczo-techniczny kierunek studiów, nastawiony na kształcenie specjalistów przygotowanych do rozwiązywania problemów współczesnego środowiska przyrodniczego.

Inżynieria ekologiczna to dyscyplina wiedzy, której celem jest odtwarzanie, projektowanie i kształtowanie ekosystemów przynoszące korzyść (wielkość i jakość produkcji) zarówno człowiekowi jak i naturze. Za początek inżynierii ekologicznej można uznać międzynarodową konferencje naukową zorganizowaną w Trosa w Szwecji w 1991 roku. Inżynieria ekologiczna jest wykładana na niektórych stanowych uniwersytetach USA (Floryda, Nowy Jork , Illinois, Nebraska).

W trakcie studiów na tym kierunku studenci zdobędą podstawową wiedzę biologiczną oraz wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, produkcji leśnej i rolniczej, a także w zakresie problematyki inżynierskiej związanej ze środowiskiem przyrodniczym. Studenci uzyskają także specjalistyczną wiedzę i umiejętności oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej oraz inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych w aspekcie wpływu na środowisko. Studenci poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i tradycyjnych.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych jego użytkowaniem, zmianami klimatu, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi i będzie przygotowany do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości. Uzyska specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska. Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna będzie przygotowany do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka jak również przez czynniki naturalne i zmiany klimatu oraz oceny projektów technicznych związanych z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.