A- A A+

lang switcher

Biologia

BIOLOGIA I stopień

 

 1. Nazwa kierunku: biologia
 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia (licencjackie)
 3. Profil kształcenia wraz z uzasadnieniem jego wyboru: profil ogólnoakademicki

 

Zgodnie z z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku ‘Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) studia ma kierunku biologia są studiami o charakterze ogólnoakademickim, gdyż mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta  takich jak rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy i nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Kształcenie na studiach licencjackich na kierunku biologia charakteryzuje się występowaniem równowagi pomiędzy metodami problemowymi (dyskusja, seminarium) i metodami praktycznymi, a także rodzajem prac dyplomowych posiadających cechy przeglądowej publikacji naukowej. Cele, efekty i treści kształcenia zdeterminowane są przez rozwój nauk biologicznych. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia w programie studiów na kierunku biologia znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniem tej nauki w wielu dziedzinach takich jak ochrona przyrody, rekultywacja środowiska, biotechnologia, analityka kontrolna i diagnostyczna, szkolnictwo.

 

 1. Forma studiów: studia stacjonarne
 2. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat biologii
 3. Obszar kształcenia:  kierunek biologia jest kierunkiem z obszaru nauk przyrodniczych
 4. Dziedziny nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia: właściwymi obszarami wiedzy są:

 

Obszar nauk przyrodniczych

 

Dziedzina nauk biologicznych:  biologia

 

8.    Związek z misją i strategią rozwoju uczelni: opierając się na strategii i celach strategicznych SGGW celem strategicznym rozwoju Wydziału Rolnictwa i Biologii  w zakresie dydaktyki jest rekrutacja najlepszych studentów poprzez oferowanie im kształcenia odpowiadającego standardom światowym. Program studiów jest budowany w taki sposób, aby odpowiadał na zapotrzebowanie rynku pracy, ale aby uwzględniał zainteresowania studentów i potrzeby społeczne. Program kształcenia na kierunku biologia, a także kierunkowe efekty kształcenia są ściśle związane z misją i strategią rozwoju Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, w którym ten kierunek jest realizowany. Istotnym elementem misji wydziału jest realizowanie badań naukowych we współpracy krajowej i międzynarodowej. Misją jest także kształcenie kadry naukowej i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o postępie naukowym w badaniach biologicznych i możliwościach jego zastosowania w gospodarce, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego człowieka. Podstawowym celem edukacyjnym wydziału jest położenie szczególnego nacisku na jakość kształcenia, będącą gwarantem wysokiego poziomu absolwentów i ich przydatności w gospodarczym i intelektualnym rozwoju kraju oraz na modernizację kierunków i treści kształcenia w celu ciągłego dostosowywania oferty do potrzeb rynku pracy. Edukacja zgodna z potrzebami rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga poszerzenia programów kształcenia o przedmioty z zakresu tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a także wyposażenia absolwenta w niezbędną wiedzę dotyczącą zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i korzystania z zasobów informacji patentowej. Istotnym jest również wyposażenie absolwenta w takie kompetencje społeczne jak umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umiejętność postępowania w stanach zagrożenia.

 

9.      Cel i ogólne efekty kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich)

 

            Celami kształcenia na kierunku studiów są:

 

 • przygotowanie studenta do kontynuacji kształcenia na studiach II-go stopnia

 

                        lub

 

 • podjęcia pracy zawodowej wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk biologicznych

 

          Ogólnymi efektami kształcenia dla absolwentów kierunku biologia są:

 

 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych
 • Posiada specjalistyczna wiedzę z zakresu nauk biologicznych
 • posiada umiejętność zbierania i analizowania danych dotyczących organizmów,  zjawisk i procesów biologicznych
 • nabywa kompetencje społeczne ukierunkowane na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej

 

10.   Oczekiwania od kandydata: podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z przedmiotu biologia. Oczekuje się, ze kandydaci będą posiadali podstawową wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii.

 

11.   Zasady rekrutacji: Rekrutacja odbywa się raz do roku i nabór jest realizowany na semestr zimowy. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z biologii. Liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia ustalana jest każdego roku podczas procesu rekrutacyjnego. Limit przyjęć na kierunku: 150 miejsc

 

12.   Efekty kształcenia: absolwenci powinni być przygotowani do kontynuacji kształcenia na studiach II-go stopnia lub do podjęcia pracy zawodowej wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk biologicznych.

 

     Ogólne efekty kształcenia dla absolwentów kierunku biologia:

 


 

 • posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk      przyrodniczych
 • posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk biologicznych
 • posiadanie umiejętności zbierania i analizowania danych dotyczących organizmów, zjawisk i procesów biologicznych
 • nabycie kompetencji społecznych ukierunkowanych na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej

 

       Szczegółowe efekty kształcenia:

 

       Objaśnienie oznaczeń: K – kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji personalnych i społecznych; P1A – efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów I stopnia

 


 


 

BIOLOGIA II st.

 

1.      Nazwa kierunku: biologia

 

2.      Poziom kształcenia: studia II stopnia (magisterskie)

 

3.      Profil kształcenia wraz z uzasadnieniem jego wyboru: profil ogólnoakademicki

 

Zgodnie z z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku ‘Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) studia na kierunku biologia są studiami o charakterze ogólnoakademickim, gdyż mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy) oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Cele, efekty i treści kształcenia zdeterminowane są przez rozwój nauk biologicznych. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia w programie studiów na kierunku biologia znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniem tej nauki w wielu dziedzinach takich jak ochrona przyrody, rekultywacja środowiska, biotechnologia, analityka kontrolna i diagnostyczna, szkolnictwo. Studenci wykonują prace magisterskie nie tylko w macierzystej uczelni, ale maja możliwość wykonywania prac w wielu innych placówkach takich jak instytuty naukowe PAN (głównie Instytut Biochemii i Biofizyki i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego) oraz innych np. Centrum Onkologii, Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Instytut Badawczy Leśnictwa czy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.   

 

4.      Forma studiów: studia stacjonarne

 

5.      Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister biologii

 

6.      Obszar kształcenia:  kierunek biologia jest kierunkiem z obszaru nauk przyrodniczych

 

7.      Dziedziny nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia: właściwymi obszarami wiedzy są:

 

Obszar nauk przyrodniczych

 

Dziedzina nauk biologicznych:  biologia

 

8.      Związek z misją i strategią rozwoju uczelni: opierając się na strategii i celach strategicznych SGGW celami strategicznymi rozwoju WRiB w zakresie dydaktyki jest rekrutacja najlepszych studentów poprzez oferowanie im kształcenia odpowiadającego standardom światowym. Program studiów jest budowany w taki sposób, aby odpowiadał na zapotrzebowanie rynku pracy i równocześnie uwzględniał zainteresowania studentów i potrzeby społeczne. Program kierunku biologia, a także kierunkowe efekty kształcenia są ściśle związane z misją i strategią rozwoju Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, w którym ten kierunek jest realizowany. Istotnym elementem misji wydziału jest realizowanie badań naukowych we współpracy krajowej i międzynarodowej. Misją jest także kształcenie kadry naukowej i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o postępie naukowym w badaniach biologicznych i możliwościach jego zastosowania w gospodarce, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego człowieka. Podstawowym celem edukacyjnym wydziału jest położenie szczególnego nacisku na jakość kształcenia, będącą gwarantem wysokiego poziomu absolwentów i ich przydatności w gospodarczym i intelektualnym rozwoju kraju oraz na modernizację kierunków i treści kształcenia w celu ciągłego dostosowywania oferty do potrzeb rynku pracy. Edukacja zgodna z potrzebami rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga poszerzenia programów kształcenia o przedmioty z zakresu tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a także niezbędne jest wyposażenie absolwenta w wiedze dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizacje projektów naukowych i aplikacyjnych. Istotne będzie również wprowadzenie na II stopniu kształcenia elektywów wykładanych w języku angielskim jako alternatywa do lektoratu z języka angielskiego.

 

9.      Cel i ogólne efekty kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich)

 

            Celami kształcenia na kierunku studiów są:

 

 • wyrobienie nawyków do kształcenia ustawicznego i przygotowanie studenta do kontynuacji kształcenia na studiach III-go stopnia
 • przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk biologicznych

 

          Ogólnymi efektami kształcenia dla absolwentów kierunku biologia są:

 

 • posiadanie rozszerzonej i pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych w stosunku do studiów I stopnia
 • posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk biologicznych
 • posiadanie umiejętności zbierania i analizowania danych dotyczących organizmów,  zjawisk i procesów biologicznych
 • nabycie kompetencje społecznych ukierunkowane na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej

 

10. Oczekiwania od kandydata: podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku biologia jest posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia:

 

 • posiadanie rozszerzonej wiedzy  w zakresie matematyki, fizyki i chemii
 • posiadanie wiedzy  w zakresie najważniejszych problemów z zakresu biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
 • stosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach biologicznych
 • rozumienie literatury z zakresu biologii w języku polskim i angielskim
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zasad bezpieczeństwa pracy

 

11. Zasady rekrutacji: Rekrutacja odbywa się raz do roku i nabór jest realizowany na semestr zimowy. Limit przyjęć na kierunku: 150 miejsc.  W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych należy zlecić kandydatowi uzupełnienie ich poprzez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS.

 

12. Efekty kształcenia: absolwenci powinni być przygotowani do kontynuacji kształcenia na studiach III-go stopnia lub do podjęcia pracy zawodowej wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk biologicznych.

 

     Ogólne efekty kształcenia dla absolwentów kierunku biologia:

 

 • posiadanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczychp
 • posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk biologicznych
 • umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych
 • umiejętność pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych, znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • nabycie kompetencji społecznych ukierunkowanych na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej

 

       Szczegółowe efekty kształcenia:

 

       Objaśnienie oznaczeń: K – kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji personalnych i społecznych; P1A – efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów I stopnia

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.