Staże

Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Informacje o projekcie

Projekt "Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie" realizowany jest od 2017-02-01 do 2018-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Biologia i Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biologii kompetencji twardych i miękkich niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Staże w kraju dla kierunku Biologia i Rolnictwo.
  2. Staże za granicą dla kierunku Biologia i Rolnictwo

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 928 908,73 PLN
Wysokość dofinansowania z EFS i dotacji celowej z budżetu państwa: 901041,47PLN
Nr projektu: POWR. 03.01.00-00-S127/15

 


 

Inne informacje o projekcie pt. „Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie”

Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt 3-y miesięcznych wakacyjnych, płatnych staży skierowany jest dla 87 studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii z kierunku Biologia (2-go roku, II stopnia kształcenia) oraz kierunku Rolnictwo (ostatniego roku studiów I stopnia).

W roku 2017 staże (min. 360h) odbędzie: 20 studentów kierunku Biologia w tym 18 staże krajowe i 2 staże zagraniczne, natomiast z kierunku Rolnictwo 22 studentów w tym 20 staże krajowe a 2 staże zagraniczne.

W roku 2018 staże (min. 360h) odbędzie: 18 studentów kierunku Biologia w tym 16 staże krajowe i 2 staże zagraniczne, natomiast z kierunku Rolnictwo 27 studentów w tym 25 staże krajowe a 2 staże zagraniczne.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji praktycznych u 87 (54K/33M) absolwentów poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ponadto projekt zakłada zwiększenie zaangażowania pracodawców krajowych jak i zagranicznych w realizację kształcenia na tych kierunkach w celu wzmocnienia oczekiwanych kompetencje przyszłych absolwentów na potrzeby rynku pracy w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 a także raportu podsumowującego IV edycję badań Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2013 r. Realizacja współpracy SGGW z przedsiębiorstwami/jednostkami naukowymi to potrzeba współczesnego szkolnictwa akademickiego, które wpłynie w perspektywie kilku lat na kształcenie oczekiwanych kompetencji zawodowych u absolwentów poprzez dostosowanie programów nauczania do potrzeb gospodarki.

Projekt jest kontynuacją i rozbudową zrealizowanych w SGGW 3 projektów w ramach 4.1.1 POKL oraz odpowiedzią na realizację celów strategicznych w obszarze doskonalenia kształcenia, zawartych w Strategii SGGW do 2020r. i celów szczegółowych w obszarze dydaktyki zawartych w Strategii WRiB na lata 2013-2020. Ponadto uwzględnia wytyczne zawarte w Zaleceniu Rady UE z dn. 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C/88/01).

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia - weryfikację zrealizowanego programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy i wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach,

Stażysta - praktyczne kompetencje w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy ze studiów, oraz możliwość zawodowego sprawdzenia czy praca w określonej jednostce jest tą wymarzoną możliwością zawodowego realizowania się,

Przedsiębiorca/jednostka naukowa - możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego potencjalnego pracownika.

W czasie trwania stażu, odbędzie się kontrola każdego stażysty przez Kierownika projektu a po jego zakończeniu nastąpi podsumowanie zrealizowanych staży w czasie panelu, na którym stażyści przedstawią prezentacje multimedialne o stażach, a opiekunowie stażystów ocenią podopiecznych i przekażą uwagi odnośnie ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.  Działania te mają duże znaczenie dla Wydz., ponieważ wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach.

Przykładowe jednostki, z którymi Wydział RiB współpracuje przy obowiązkowych praktykach jak i w zrealizowanych projektach stażowych 2010-2014 i 2015 r dla kierunku Rolnictwo np: Farm Frites Poland, Hodowla Roślin Strzelce, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Promocji APRA, ProCam, BASF, Bayer, Ciech Sarzyna, a dla kierunku Biologia np.: ARR, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Onkologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, IHAR Radzików, Inst. Ochrony Środowiska, Inst. Żywności i Żywienia, JARS Sp. z o.o., Państwowy Zakład Higieny, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.

Nowym elementem realizowanego projektu są staże zagraniczne dla 8 studentów, dla kierunku Rolnictwa planowane są staże w Biurze Polskich Europarlamentarzystów w Brukseli a dla kier. Biologia np. na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu.

 


Biuro projektu

Zarządzanie projektem

Dokumenty do pobrania

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny

 

Formularz rejestracyjny

 

Sposób rejestracji

  1. Na stronie Wydziału Rolnictwa i Biologii jest zakładka STAŻE po rozwinięciu, której widzimy Formularz rejestracyjny lub możemy bezpośrednio wpisać adres strony projektu: wrib.sggw.pl/staze
  2. Wybieramy kierunek Biologia lub Rolnictwo.
  3. Wybieramy miejsce stażowe i podajemy dane: PESEL, Nr Albumu i adres e-mail, po obligatoryjnym wypełnieniu powyższych pól wysyłamy swojezgłoszenie poprzez WYŚLIJ.
  4. Na dzień dzisiejszy możliwy jest wybór tylko jednego miejsca stażowego, inne warianty będziemy rozważali później jeżeli będą potrzebne.
  5. Przy miejscu stażu mamy formułę np. 0/8; oznacza ona liczbę zgłoszonych w danym momencie rejestracji czyli w tym przypadku 0 do maksymalnej liczby zgłoszonych, którzy mogą wziąć udział w rekrutacji do tego pracodawcy, jeżeli zapis będzie wyglądał 8/8 to znaczy, że wszystkie miejsca zgłoszeniowe są wypełnione.
  6. Osoby, które zarejestrowały się na stronie projektu muszą wypełnić komputerowo Załącznik nr 2, wydrukować i w miejscu Średnia arytmetyczna ocen ze studiów z ostatniego semestru uzyskać potwierdzenie w swoim Dziekanacie i następnie złożyć w Biurze projektu II/12 do 9.06.2017 do godz. 15.

Rejestracja trwa od 3.06 (sobota) godz. 15.00 do 9.06.2017 (piątek) godz. 15.00

 

 

Zarządzanie projektem

Kierownik projektu

dr inż. Sławomir Janakowski
tel.: +4822 593 2669, e-mail: slawomir_janakowski(at)sggw(dot)pl
Budynek 37, II piętro, pok. nr 12

Koordynator mertytoryczny

dr Wojciech Kurek
tel.: +4822 593 2664, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek 37, II piętro, pok. nr  110

Strona 2 z 3