P

dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW Employee website in English                

tel: (022) 59 32 699

mail: stanislaw_samborski(at)sggw(dot)pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1147-5805

 

Adres:
Katedra Agronomii
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 37, pok. 3/85)
02-776  Warszawa

Konsultacje ze studentami: środa w godz. 11-12, niedziela w godz. 13-14, turnus B

 
 Przebieg pracy zawodowej
 • od października 2019 r. - prof. SGGW, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • od listopada 2004 r. do października 2019 r. – adiunkt, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • od lipca 2003 r. do listopada 2004 r. – asystent, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Przebieg kariery naukowej
 • 2016 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 2003 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 1998 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agrotechniki, Wydział Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dydaktyka
 • Rolnictwo precyzyjne: wykłady – kierunek Rolnictwo, studia inżynierskie,
 • Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego: wykłady i ćwiczenia – kierunek Rolnictwo, studia magisterskie,
 • Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej: wykłady i ćwiczenia dot. rolnictwa precyzyjnego, kierunek Zootechnika,
 • Precision agriculture: wykłady i ćwiczenia – studenci programu Erasmus,
 • Szczegółowa uprawa roślin: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo,
 • Towaroznastwo Produktów Rolnictwa - Pochodzenia Roślinnego: ćwiczenia – kierunek Towaroznawstwo,
 • Komputerowe doradztwo rolne: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo.
Zainteresowania naukowe
Rolnictwo precyzyjne:
 • ocena odżywienia roślin pszenicy ozimej azotem i siarką z wykorzystaniem aktywnych czujników optycznych, zdjęć satelitarnych i metod diagnostycznych,
 • ocena efektywności stosowania zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej,
 • wykorzystanie przewodności elektrycznej gleby, map zasobności gleby w makroelementy i pH, map plonów, ukształtowania terenu i zdjęć lotniczych do wyodrębniania stref produkcyjnych na polach oraz ukierunkowanego pobierania próbek glebowych.
Projekty badawcze
 
 • 2016-2019 - FERTISAT - Satellite-based Service for Variable Rate Nitrogen Application in Cereal Production. Finansowany przez European Space Agency, nr 4000118613/16/NL/EM, wykonawca,
 • 2013-2015 - „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”. POIG.01.03.01-14-041/12. Kierownik Zadania 2 - "Innowacyjne technologie uprawy zbóż, w celu uzyskania surowca wysokiej jakości do produkcji wyrobów zbożowych o obniżonej kaloryczności i wysokiej wartości dodanej”,
 • 2009-2012 - Optymalizacja nawożenia azotem pszenicy ozimej z wykorzystaniem urządzenia teledetekcyjnego oraz ocena przydatności pomiaru przewodności elektrycznej gleby do wydzielania stref operacyjnych na polach produkcyjnych” – projekt badawczy MNiSzW nr N N310 089036, kierownik.
 • 2001-2003 – “Wykorzystanie pomiaru zawartości chlorofilu do diagnozowania stanu odżywienia azotem roślin pszenżyta ozimego” – projekt promotorski KBN nr 6 P06R 028 21.

Staże naukowe

02.02.2016 r. - 28.06.2016 r. - University of New England w miejscowości Armidale, Nowa Południowa Walia, Australia. Współpraca z Precision Agriculture Research Group, pod kierownictwem Prof. Davida W. Lamb.


Lista publikacji w Google Scholar

Publikacje recenzowane

 Monografie

 • Samborski S., Gozdowski D., Wańkowicz J., Wilson J. 2012. Zastosowania rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka, 253-269. W: Chotkowski J. (Red.) Produkcja i rynek ziemniaka. Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • Samborski, S., Gozdowski D., Dobers E.S., Stępień M., 2010. The use of a ground based remote sensor for winter wheat grain yield prediction in northern Poland. CD-ROM. In Proc. of the 10th Int. Conf. on Precision Agriculture, Denver, CO. July 18-21. Brought to you by Colorado State University, International Plant Nutrition Institute, and Foundation for Agronomic Research.
 • Rozbicki J., Samborski S.2002. Powierzchnia uprawy, plon ziarna oraz zbiory. W: Rozbicki J. (Red.) Produkcja i rynek zbóż. Wydawnictwo Wieś Jutra.

 Podręczniki akademickie  

Zastosowanie praktyczne gotowe do użycia lub wdrożenia w formie instrukcji

 •  Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Bodecka E., 2016. Wykorzystanie wybranych narzędzi rolnictwa precyzyjnego w uprawie pszenicy ozimej. Wydawnictwo Oficyna Drukarska - Jacek Chmielewski. ss. 32. Opracowano w ramach projektu badawczego: „Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności" – POIG.01.03.01-14-041/12, wykonanego w latach 2013-2015.

Działalność organizacyjna

 • sekretarz konkursu im. Roberta Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca” na kadencje 2009-2012,
 • kierownik bloku Produkcja Roślinna w ramach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na kadencje: 2004-2007, 2008-2018, 2019 i 2020
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. współpracy z gospodarką na okres kadencji 2016-2019
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. zagranicznych praktyk studenckich na okres kadencji 2005-2008,
 • sekretarz Komitetu Organizacyjnego 9th European for Agronomy Congress w roku 2006,
 • vice-sekretarz Polskiego Towarzystwa Agronomicznego w Oddziale Warszawskim: 2003-2007,
 • w roku 2005 sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biologii, a w roku 2003 członek tejże komisji.
Członkowsko w towarzystwach naukowych