P

dr hab. Stanisław Samborski, adiunkt

tel: (022) 59 32 699

mail: stanislaw_samborski(at)sggw(dot)pl

Adres:
Katedra Agronomii
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 37, pok. 3/85)
02-776  Warszawa

Konsultacje ze studentami: środy w godz. 11:15-12:15.

 
 Przebieg pracy zawodowej
 • od listopada 2004r. – adiunkt, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • od lipca 2003r. do listopada 2004r. – asystent, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Przebieg kariery naukowej
 • 2016r. uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 2003r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 1998r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agrotechniki, Wydział Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dydaktyka
 • Szczegółowa uprawa roślin: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo,
 • Standaryzacja płodów rolnych: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo,
 • Rolnictwo precyzyjne: wykłady i ćwiczenia – kierunek Rolnictwo,
 • Komputerowe doradztwo rolne: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo,
 • Rolnictwo na świecie: wykłady – kierunek Rolnictwo,
 • Introduction to precision agriculture: wykłady i ćwiczenia – studenci programu Erasmus
Zainteresowania naukowe
Rolnictwo precyzyjne:
 • ocena odżywienia roślin pszenicy ozimej azotem i siarką z wykorzystaniem aktywnych czujników optycznych i metod diagnostycznych,
 • ocena efektywności stosowania zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej,
 • wykorzystanie przewodności elektrycznej gleby, map zasobności gleby w makroelementy i pH, map plonów, ukształtowania terenu i zdjęć lotniczych do wyodrębniania stref produkcyjnych na polach oraz ukierunkowanego pobierania próbek gleby.
Projekty badawcze
 • 2013-2015 - „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”. POIG.01.03.01-14-041/12. Kierownik Zadania 2 - "Innowacyjne technologie uprawyzbóż, w celu uzyskania surowca wysokiej jakości do produkcji wyrobów zbożowych o obniżonej kaloryczności i wysokiej wartości dodanej”,
 • 2009-2012 - Optymalizacja nawożenia azotem pszenicy ozimej z wykorzystaniem urządzenia teledetekcyjnego oraz ocena przydatności pomiaru przewodności elektrycznej gleby do wydzielania stref operacyjnych na polach produkcyjnych” – projekt badawczy MNiSzW nr N N310 089036, kierownik.
 • 2001-2003 – “Wykorzystanie pomiaru zawartości chlorofilu do diagnozowania stanu odżywienia azotem roślin pszenżyta ozimego” – projekt promotorski KBN nr 6 P06R 028 21.

Staże naukowe

02.02.2016r. - 28.06.2016r. - University of New England w miejscowości Armidale, Nowa Południowa Walia, Australia. Współpraca z Precision Agriculture Research Group, pod kierownictwem Prof. Davida W. Lamb.


Lista publikacji w Google Scholar

Publikacje recenzowane

 • Gozdowski D., Leszczyńska E., Stępień M., Rozbicki R., and S. Samborski. 2017. Within-Field Variability of Winter Wheat Yield and Grain Quality versus Soil Properties. Communications in Soil Science and Plant Analysis. Zaakceptowany do publikacji.
 • Samborski S., Gozdowski D., Walsh O. S., Kyveryga P., i M. Stępień. 2017. Sensitivity of sensor based nitrogen rates to selection of within-field calibration strips in winter wheat. Crop and Pasture Science. 68, 101-114.
 • Studnicki M., Wijata M., Sobczyński G., Samborski S., Gozdowski D., i J. Rozbicki. 2016. Effect of genotype, environment and crop management on yield and quality traits in spring wheat. Journal of Cereal Science. 72, 30-37.
 • Stępień M., Gozdowski D., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., i J. Chormański. 2016. Validation of topsoil texture derived from agricultural soil maps by current dense soil sampling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 179, 618-629.
 • Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Walsh O. S., i E. Leszczyńska. 2016. On-farm evaluation of an active optical sensor performance for variable nitrogen application in winter wheat. European Journal of Agronomy. 74, 56-67.
 • Samborski S., Gozdowski D., Walsh O. S, Lamb D., Stępień M., Gacek., E. i T. Drzazga. 2015. Winter wheat genotype effect on canopy reflectance: implications for using NDVI for in-season nitrogen topdressing recommendations. Agronomy Journal. 107, 2097-2106.
 • Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J. i J. Chormański. 2015. Prediction accuracy of selected spatial interpolation methods for soil texture at farm field scale. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 15 (3), 639-650.
 • Stępień M., Samborski S., Gozdowski D., Dobers E.S., Chormański J. i J. Szatyłowicz. 2015. Assessment of soil texture class on agricultural fields using ECa, Amber NDVI and topographic properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 178, 523-536.
 • Groszyk J., Samborski, S., Gozdowski, D., Stępień, M., Leszczyńska, E., i J. Rozbicki. 2015. Characterization of winter wheat nitrogen status with vegetation indices under different availability of sulphur. In: John V. Stafford, Precision agriculture ‘15: Papers from the 10th European Conference on Precision Agriculture, Volcani Centre, Israel. 12-16 July 2015. s. 59-66.
 • Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J. i J. Chormański. 2014. Determination of the most relevant soil properties for the delineation of management zones in production fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 45 (17):2289-2304.
 • Stępień, M., Gozdowski D., i S. Samborski. 2013. A case study on the estimation accuracy of soil properties and fertilizer rates for different soil sampling grids. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 176, 57-68.
 • Pisarek M., Rozbicki J., Samborski S., Wawryło B., i J., Golba. 2013. Wpływ wybranych siedmiu czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część I. Plon ziarna i składowe plonu. Fragmenta Agronomica. 30 (1), 99-112.
 • Pisarek M., Rozbicki J., Samborski S., Wawryło B., i J., Golba. 2013. Wpływ siedmiu wybranych czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część II. Plon biomasy nadziemnej, odżywienie roślin azotem oraz porażenie zgorzelą podstawy źdźbła. Fragmenta Agronomica. 30 (1), 113-120.
 • Gozdowski D., Sas D., Samborski S., Kapeliński A., 2011. Ocena zmienności przestrzennej zasobności gleby i plonowania pszenicy ozimej z wykorzystaniem pakietu R. Biuletyn IHAR. 259:63-72.
 • Gozdowski D., Samborski S., i S.E. Dobers., 2010. Evaluation of methods for the detection of spatial outliers in the yield data of winter wheat. Colloquium Biometricum. 40: 41-51.
 • Samborski, S., Tabor H., Gozdowski D., 2010. Ocena efektywności ekonomicznej odkamieniania pola pod uprawę ziemniaków. Ziemniak Polski.1:14-20.
 • Samborski S., Tremblay N., Fallon E., 2009. Strategies to Make Use of Plant Sensors-Based Diagnostic Information for Nitrogen Recommendations. Agronomy Journal. 101:800-816.
 • Samborski S., Kozak M., Azevedo R.A., 2008. Does nitrogen uptake affect nitrogen uptake efficiency, or vice versa? Acta Physiologiae Plantarum. 30:419-420.
 • Samborski, S., Gozdowski D., Rozbicki J., 2008. Wpływ nawożenia azotem na jakość ziarna odmian tradycyjnych i krótkosłomych pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica.1(97):372-390.
 • Rutkowska A., Samborski S., Gozdowski D., 2008. The effect of nitrogen rate and time of application on winter wheat yield components. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization. 32:121-129.
 • Kozak M., Samborski S., Rozbicki J., Mądry W., 2007. Winter triticale grain yield, a comparative study of 15 genotypes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant and Soil. 56, 4:263-270.
 • Kozak M., Samborski S., Kang M.S., Rozbicki J., 2007. Applying Statistics or nonsequential yield component analysis. Plant, Soil and Environment. 53 (10):456-463.
 • Gozdowski D., Samborski S., 2007. Book reviews: Handbook of precision agriculture – principles and applications edited by Ancha Srinivasan. Precision agriculture edited by Terry A. Brase. Precision agriculture ’05 edited by John V. Stafford. Communications in Biometry and Crop Science. 2 (2), 90-94.
 • Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Formowanie się plonu ziarna przez jego składowe u rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w różnych warunkach środowiskowych. Biuletyn IHAR. 244:127-143.
 • Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Związki między plonem ziarna i jego składowymi w populacji rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w trzech stacjach doświadczalnych. Biuletyn IHAR. 245:77-94.
 • Laudański Z., Mańkowski D., Rozbicki J., Samborski S., 2006. Próba oceny interakcji ze środowiskiem wybranych odmian pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack). Folia Universitas Agriculturae Stetinensis, Agricultura. 247 (100):97-112.
 • Samborski S., Kozak M., Rozbicki J. 2006. The usefulness of chlorophyll meter SPAD-502 for winter triticale grain yield estimation. Folia Universitas Agriculturae Stetinensis, Agricultura. 247 (100):157-162.
 • Samborski S., Kozak M., Mądry W., Rozbicki J. 2005. Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Część II. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica.4:84-97.
 • Samborski S., Rozbicki J., 2004. Kalibracja chlorofilometru do oceny odżywienia zbóż azotem. Postępy Nauk Rolniczych. 5:27-37.
 • Ceglińska A., Samborski S., Rozbicki J., Cacak-Pietrzak G., Haber T., 2003. Ocena wartości żywieniowej ziarna odmian pszenżyta ozimego w zależności od nawożenia azotem. Część II. Wartość przemiałowa i wypiekowa. Pamiętnik Puławski. 139:39-46.
 • Samborski S., Rozbicki J., 2002. Przegląd badań nad wykorzystaniem chlorofilometru SPAD-502 do oceny stanu odżywienia roślin azotem. Nawozy i Nawożenie. 2 (11):123-136.
 • Samborski S., Pisarek M., Rozbicki J., 2001. Poprawność technologii uprawy żyta na plantacjach produkcyjnych w rejonie Białowieskiego Parku Narodowego. Pamiętnik Puławski. 128:227-233.
 • Rozbicki J., Pisarek M., Samborski S., 2001. Produkcja roślinna w rejonie Białowieskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe AR Kraków. 76:375-380.

 Monografie

 • Samborski S., Gozdowski D., Wańkowicz J., Wilson J. 2012. Zastosowania rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka, 253-269. W: Chotkowski J. (Red.) Produkcja i rynek ziemniaka. Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • Samborski, S., Gozdowski D., Dobers E.S., Stępień M., 2010. The use of a ground based remote sensor for winter wheat grain yield prediction in northern Poland. CD-ROM. In Proc. of the 10th Int. Conf. on Precision Agriculture, Denver, CO. July 18-21. Brought to you by Colorado State University, International Plant Nutrition Institute, and Foundation for Agronomic Research.
 • Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa, ss. 136.
 • Rozbicki J., Samborski S.2002. Powierzchnia uprawy, plon ziarna oraz zbiory. W: Rozbicki J. (Red.) Produkcja i rynek zbóż. Wydawnictwo Wieś Jutra.

 Podręczniki akademickie  

 • Rozbicki J., Samborski S. 2014. Rozdział: Ćwiczenia terenowe ze Szczegółowej uprawy roślin. Samborski S., Rozbicki J. Rozdział: Ćwiczenia terenowe ze Standaryzacji płodów rolnych. W: Rozbicki J.,
  Janakowski S., (Red.). Przewodnik metodyczny do ćwiczeń terenowych dla studentów studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Wydawnictwo SGGW.
 • Rozbicki J., Samborski S. 2006. Rozdział: Ćwiczenia terenowe ze Szczegółowej uprawy roślin. W: Rozbicki J.,
  Janakowski S., (Red.). Przewodnik metodyczny do ćwiczeń terenowych dla studentów studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Wydawnictwo SGGW.

Zastosowanie praktyczne gotowe do użycia lub wdrożenia w formie instrukcji

 •  Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Bodecka E., 2016. Wykorzystanie wybranych narzędzi rolnictwa precyzyjnego w uprawie pszenicy ozimej. Wydawnictwo Oficyna Drukarska - Jacek Chmielewski. ss. 32. Opracowano w ramach projektu badawczego: „Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności" – POIG.01.03.01-14-041/12, wykonanego w latach 2013-2015.

Działalność organizacyjna

 • sekretarz konkursu im. Roberta Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca” na kadencje 2009-2012,
 • kierownik bloku Produkcja Roślinna w ramach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na kadencje: 2004-2007 i 2008-2013,
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. zagranicznych praktyk studenckich na okres kadencji 2005-2008,
 • sekretarz Komitetu Organizacyjnego 9th European for Agronomy Congress w roku 2006,
 • vice-sekretarz Polskiego Towarzystwa Agronomicznego w Oddziale Warszawskim: 2003-2007,
 • w roku 2005 sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biologii, a w roku 2003 członek tejże komisji.
Członkowsko w towarzystwach naukowych  
 • Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA) od 2002r.,
 • European Society for Agronomy (ESA) od 2004r.,
 • The International Fertilizer Society (IFS) od 2005r.,
 • American Society of Agronomy (ASA) od 2009r.,
 • International Society of Precision Agriculture (ISPA) od 2010r., od roku 2011 przedstawiciel Polski w ISPA.