Staże

Staże dla studentów - II edycja

Płatne staże wakacyjne 2018

 

II edycja staży w ramach projektu „Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie” dla:

  1. Studentów II roku studiów magisterskich na kierunku Biologia – 20 miejsc stażowych
  2. Studentów III roku studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo – 28 miejsc stażowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie na stronie WRiB w zakładce staże lub w Biurze projektu II/12 bud. 37, oraz zgłaszania potencjalnych miejsc stażowych.

Formularz aplikacyjny będzie uruchomiony w miesiącu maju.

Lista jednostek dla kierunku Biologia

Lista jednostek dla kierunku Rolnictwo

 

Kierownik projektu dr Sławomir Janakowski

Staże dla studentów III roku Rolnictwa i Biologii

Informacje o projekcie

Projekt "Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie" realizowany jest od 2017-02-01 do 2018-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Biologia i Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biologii kompetencji twardych i miękkich niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Staże w kraju dla kierunku Biologia i Rolnictwo.
  2. Staże za granicą dla kierunku Biologia i Rolnictwo

 

 

Biuro projektu

Zarządzanie projektem

Dokumenty do pobrania

Formularz rejestracyjny

Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Informacje o projekcie

Projekt "Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie" realizowany jest od 2017-02-01 do 2018-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Biologia i Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biologii kompetencji twardych i miękkich niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Staże w kraju dla kierunku Biologia i Rolnictwo.
  2. Staże za granicą dla kierunku Biologia i Rolnictwo

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 928 908,73 PLN
Wysokość dofinansowania z EFS i dotacji celowej z budżetu państwa: 901041,47PLN
Nr projektu: POWR. 03.01.00-00-S127/15

 


 

Inne informacje o projekcie pt. „Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie”

Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt 3-y miesięcznych wakacyjnych, płatnych staży skierowany jest dla 87 studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii z kierunku Biologia (2-go roku, II stopnia kształcenia) oraz kierunku Rolnictwo (ostatniego roku studiów I stopnia).

W roku 2017 staże (min. 360h) odbędzie: 20 studentów kierunku Biologia w tym 18 staże krajowe i 2 staże zagraniczne, natomiast z kierunku Rolnictwo 22 studentów w tym 20 staże krajowe a 2 staże zagraniczne.

W roku 2018 staże (min. 360h) odbędzie: 18 studentów kierunku Biologia w tym 16 staże krajowe i 2 staże zagraniczne, natomiast z kierunku Rolnictwo 27 studentów w tym 25 staże krajowe a 2 staże zagraniczne.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji praktycznych u 87 (54K/33M) absolwentów poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ponadto projekt zakłada zwiększenie zaangażowania pracodawców krajowych jak i zagranicznych w realizację kształcenia na tych kierunkach w celu wzmocnienia oczekiwanych kompetencje przyszłych absolwentów na potrzeby rynku pracy w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 a także raportu podsumowującego IV edycję badań Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2013 r. Realizacja współpracy SGGW z przedsiębiorstwami/jednostkami naukowymi to potrzeba współczesnego szkolnictwa akademickiego, które wpłynie w perspektywie kilku lat na kształcenie oczekiwanych kompetencji zawodowych u absolwentów poprzez dostosowanie programów nauczania do potrzeb gospodarki.

Projekt jest kontynuacją i rozbudową zrealizowanych w SGGW 3 projektów w ramach 4.1.1 POKL oraz odpowiedzią na realizację celów strategicznych w obszarze doskonalenia kształcenia, zawartych w Strategii SGGW do 2020r. i celów szczegółowych w obszarze dydaktyki zawartych w Strategii WRiB na lata 2013-2020. Ponadto uwzględnia wytyczne zawarte w Zaleceniu Rady UE z dn. 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C/88/01).

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia - weryfikację zrealizowanego programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy i wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach,

Stażysta - praktyczne kompetencje w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy ze studiów, oraz możliwość zawodowego sprawdzenia czy praca w określonej jednostce jest tą wymarzoną możliwością zawodowego realizowania się,

Przedsiębiorca/jednostka naukowa - możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego potencjalnego pracownika.

W czasie trwania stażu, odbędzie się kontrola każdego stażysty przez Kierownika projektu a po jego zakończeniu nastąpi podsumowanie zrealizowanych staży w czasie panelu, na którym stażyści przedstawią prezentacje multimedialne o stażach, a opiekunowie stażystów ocenią podopiecznych i przekażą uwagi odnośnie ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.  Działania te mają duże znaczenie dla Wydz., ponieważ wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach.

Przykładowe jednostki, z którymi Wydział RiB współpracuje przy obowiązkowych praktykach jak i w zrealizowanych projektach stażowych 2010-2014 i 2015 r dla kierunku Rolnictwo np: Farm Frites Poland, Hodowla Roślin Strzelce, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Promocji APRA, ProCam, BASF, Bayer, Ciech Sarzyna, a dla kierunku Biologia np.: ARR, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Onkologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, IHAR Radzików, Inst. Ochrony Środowiska, Inst. Żywności i Żywienia, JARS Sp. z o.o., Państwowy Zakład Higieny, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.

Nowym elementem realizowanego projektu są staże zagraniczne dla 8 studentów, dla kierunku Rolnictwa planowane są staże w Biurze Polskich Europarlamentarzystów w Brukseli a dla kier. Biologia np. na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu.

 


Biuro projektu

Zarządzanie projektem

Dokumenty do pobrania

Formularz rejestracyjny

Strona 2 z 3