A- A A+

lang switcher

Regulamin  „Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie” (edycja 2018)

Załączniki do Regulaminu:

1.1: Umowa trójstronna (edycja 2018) o krajowy staż studencki u potencjalnego pracodawcy

1.2: Umowa trójstronna o zagraniczny staż studencki u potencjalnego pracodawcy

 (umowy różnią się w paragrafie 3, pkt. 6 i 7 dotyczących refundacji kosztów związanych z zakwaterowaniem i dojazdem)

1a: Załącznik do umowy

2:  Wniosku o przyznanie stażu w ramach projektu Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

3a: Formularz danych osobowych uczestnika projektu

3b: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia

4:  Harmonogram

5:  Lista obecności

6:  Dziennik stażu

7:  Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu po stronie Pracodawcy

8:  Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu

9:  Sprawozdanie z przebiegu 3–miesięcznego stażu

10: Zaświadczenie o odbytym stażu

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH