A- A A+

lang switcher

Opis kierunku Inżynieria ekologiczna

CHARAKTERYSTYKA

Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący elementy studiów przyrodniczych i technicznych.
Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie: biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska.
Studenci tego kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych
i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.
Absolwenci będą przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości. Uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności
w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska. Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna będzie przygotowany do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka, jak również przez czynniki naturalne i zmiany klimatu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

  • administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach,
  • instytutach naukowych,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

CIEKAWOSTKI

Inżynieria ekologiczna w SGGW to jedyne tego typu studia w Polsce. Zostały one otwarte w roku akademickim 2012/2013 i są odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki.

STUDIA I STOPNIA

przedmioty rekrutacyjne:

biologia albo chemia albo
matematyka albo geografia

uzyskany tytuł: inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:

  • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku inżynieria ekologiczna, rolnictwo;
  • dyplom inżyniera lub licencjata innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
  • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60 osób
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CO WYBRAĆ?

Podobny kierunek w SGGW to inżynieria środowiska. Podstawowa różnica polega na proporcji przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w programie kształcenia. Inżynieria środowiska to kierunek bardziej techniczny, a inżynieria ekologiczna – bardziej przyrodniczy.