A- A A+

lang switcher

Opis kierunku Biologia

CHARAKTERYSTYKA

Program studiów zawiera zarówno przedmioty ogólne (np. fizyka, matematyka, chemia organiczna i nieorganiczna), jak i kierunkowe (np. botanika, cytologia i histologia zwierząt, fizjologia roślin, immunologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt). Tym, co wyróżnia kierunek biologia prowadzony w SGGW, jest przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: gleboznawstwo czy podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej. Dzięki ćwiczeniom i praktykom odbywanym w nowoczesnych laboratoriach studenci zdobywają umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań związanych z hodowlą roślin lub zwierząt, produkcją żywności i zastosowaniem mikroorganizmów w zwalczaniu patogenów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

  • placówkach naukowo-badawczych,
  • szkolnictwie,
  • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • redakcjach czasopism naukowych i popularno- naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

CIEKAWOSTKI

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii prowadzone są innowacyjne badania z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury laboratoryjnej. To liczący się ośrodek badawczo-rozwojowy wprowadzający innowacje do gospodarki.

STUDIA I STOPNIA

przedmioty rekrutacyjne:

  • biologia albo chemia

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE

przewidywany limit przyjęć: 150

początek zajęć: semestr zimowy

czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:

dyplom licencjata studiów I stopnia kierunku biologia;

dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;

dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności),

średnia ocen ze studiów I stopnia

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE

przewidywany limit przyjęć: 105

początek zajęć: semestr zimowy

czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

KIERUNKI ROZWOJU

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień: