Kierunki

Kierunek Rolnictwo
Opis kierunku | film - studenci o kierunku | Koło Naukowe Rolników

Program studiów na kierunku rolnictwo poza przedmiotami przyrodniczymi takimi jak: biologia, chemia, obejmuje przedmioty związane z nowoczesnymi technologiami produkcji rolniczej, organizacją i zarządzaniem oraz przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się narzędziami informatycznymi.
Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia inżynierskie
stacjonarne: 3,5-letnie
niestacjonarne:  4-letnie

Studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne:  1,5-roku

Kierunek Biologia
Opis kierunkufilm - studenci o kierunku | Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Kształcenie na kierunku obejmuje przedmioty z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach matematyczno-przyrodniczych. Znaczny udział stanowią przedmioty takie jak: biologia molekularna, bioinformatyka, enzymologia, biotechnologia i genetyka mikroorganizmów, fitosocjologia, ornitologia, ichtiologia, parazytologia.
Kwalifikacja: biologia lub chemia

Studia licencjackie 3 lata
Studia magisterskie 2 lata

Kierunek Inżynieria ekologiczna
Opis kierunkufilm o kierunku

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę i umiejętności kierunków rolnictwo i ochrona środowiska. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: ekotoksykologia, ochrona i monitoring środowiska, prawo w ochronie środowiska, technologie informatyczne, zarządzanie środowiskiem.
Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia inżynierskie: 3,5-letnie
Studia magisterskie: 1,5-roku