Kierunki kształcenia

Rolnictwo
Opis kierunku | film - studenci o kierunku | Koło Naukowe Rolników | Programy studiów

Program studiów na kierunku rolnictwo poza przedmiotami przyrodniczymi takimi jak: biologia, chemia, obejmuje przedmioty związane z nowoczesnymi technologiami produkcji rolniczej, organizacją i zarządzaniem oraz przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się narzędziami informatycznymi.
Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia inżynierskie
stacjonarne: 3,5-letnie
niestacjonarne:  4-letnie

Studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne:  1,5-roku


Biologia
Opis kierunkufilm - studenci o kierunku | Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów | Programy studiów

Kształcenie na kierunku obejmuje przedmioty z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach matematyczno-przyrodniczych. Znaczny udział stanowią przedmioty takie jak: biologia molekularna, bioinformatyka, enzymologia, biotechnologia i genetyka mikroorganizmów, fitosocjologia, ornitologia, ichtiologia, parazytologia.
Kwalifikacja: biologia lub chemia

Studia licencjackie 3 lata
Studia magisterskie 2 lata


Inżynieria ekologiczna
Opis kierunkufilm o kierunku | Programy studiów

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę i umiejętności kierunków rolnictwo i ochrona środowiska. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: ekotoksykologia, ochrona i monitoring środowiska, prawo w ochronie środowiska, technologie informatyczne, zarządzanie środowiskiem.
Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia inżynierskie: 3,5-letnie
Studia magisterskie: 1,5-roku


Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
Opis kierunku film o kierunku | Programy studiów

Nowoczesny kierunek kształcący od ekologicznej produkcji rolniczej do przetwarzania ekologicznej żywności. Rekrutacja odbywa się niezależnie na jeden z dwóch wariantów prowadzenia studiów (w j. polskim lub j. angielskim).

Anglojęzyczny kierunek przeznaczony jest zarówno dla studentów z Polski, jak idla studentów pochodzących z różnych krajów świata.

Polskojęzyczny kierunek odpowiada potrzebom studiowania tych zagadnień w tym języku.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, dlatego studia na kierunku rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość żywności. Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać problemy i pracować zespołowo.

Zajęcia na studiach prowadzą specjaliści z różnych Instytutów SGGW oraz z zagranicy, którzy wykorzystują w dydaktyce innowacyjne metody nauczania aktywizujące studentów i przygotowujące ich do przyszłej pracy. Program studiów opracowano zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców z branży produkcji żywności ekologicznej.

Studiowanie w języku angielskim z osobami pochodzącymi z różnych regionów świata jest wartością dodatną, umożliwiającą lepszy start zawodowy w firmach międzynarodowych zajmujących się żywnością ekologiczną.

Studia inżynierskie: 3-letnie (6 semestrów)