Komunikat Rektora

Organizacja zajęć od 4 maja br.

„Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną oraz przyjętym przez Rząd harmonogramem odmrażania gospodarki przywracam od 4 maja możliwość częściowej realizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym zgodnie zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 5/2021 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. : w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne studentów, doktorantów, a także pracowników SGGW zasadą pozostaje model mieszany, w którym większość zajęć jest prowadzona w formie zdalnej. Na tych kierunkach studiów, na których konieczna jest obecność uczestników zajęć w siedzibie uczelni, kształcenie może odbywać się w formie tradycyjnej z zachowaniem obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Powyższe zmiany w organizacji kształcenia dotyczą zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty SGGW.

Zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników z gorącą prośbą o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, oraz odpowiedzialną postawę w tym końcowym okresie semestru letniego. Jestem przekonany, że takim zachowaniem przyczynimy się do szybkiego powrotu do tradycyjnego modelu funkcjonowania Uczelni.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że w przypadku zmian poziomu zagrożenia epidemicznego Władze SGGW będą podejmowały decyzje o dostosowaniu funkcjonowania Uczelni do nowych warunków.

 

prof. dr hab. Michał Zasada
Rektor SGGW”

Komunikat Rektora

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam do co najmniej 25 kwietnia 2021 r. okres obowiązywania wprowadzonych 18 marca br. ograniczeń zajęć stacjonarnych prowadzonych w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz w Uniwersytecie Otwartym.

Zwracam się ponownie z prośbą do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników o przestrzeganie wszystkich zaleceń określonych w komunikatach władz państwowych, samorządowych i sanitarnych.

Dziękuję za zrozumienie, dotychczasową odpowiedzialną postawę i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

 

Prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor SGGW

Komunikat Rektora

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 19.03 do 9.04 2021 r. w związku z COVID-19

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z uwagi na pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ogłoszonymi przez rząd kolejnymi obostrzeniami, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, w okresie od 19.03 do 9.04 br. ograniczone do niezbędnego minimum zostają zajęcia stacjonarne prowadzone w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni. 

Nieliczne wyjątki będą stanowiły wskazane przez Dziekanów Wydziałów zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny lub przeprowadzenie ich w późniejszym terminie. Informacje o tych zajęciach zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdanym realizowane są zgodnie z przyjętą organizacją roku akademickiego według obecnie obowiązujących planów zajęć, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe zmiany w organizacji kształcenia dotyczą zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty SGGW.

Zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, szczególnie zaleceń GIS, kierując się dobrem społecznym, a także dobrem społeczności akademickiej SGGW. 

Zapewne sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, dlatego proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych i uaktualnianych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych SGGW.

Rektor SGGW 

prof. dr hab. Michał Zasada

Organizacja zajęć dydaktycznych od 10.04 do 18.04 2021 r.

 

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 10.04 do 18.04 2021 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci!

Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiczną oraz podtrzymane przez rząd obostrzenia, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zmuszony jestem przedłużyć do co najmniej 18 kwietnia 2021 r. okres obowiązywania wprowadzonych 18 marca br. ograniczeń zajęć stacjonarnych prowadzonych w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz w Uniwersytecie Otwartym.

Dziękując Państwu serdecznie za odpowiedzialność, współpracę, przestrzeganie zasad i wyrozumiałość dla ciągłych zmian, proszę o jeszcze więcej cierpliwości oraz o solidarne i odpowiedzialne zachowanie w trosce o bezpieczne funkcjonowanie naszej Społeczności Akademickiej. Zwracam się ponownie do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników z apelem o przestrzeganie zaleceń określonych w komunikatach władz państwowych, samorządowych i sanitarnych.

Obawiam się, że sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, dlatego proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych i uaktualnianych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych SGGW.

prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor SGGW

Komunikat Rektora

Zajęcia dydaktyczne w SGGW dla wszystkich poziomów i form kształcenia realizowane są w trybie mieszanym, tj. w formie tradycyjnej i zdalnej.

Szanowni Państwo,

Przed nami semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Prognozy dotyczące epidemii koronawirusa pokazują wyraźnie, że musimy jeszcze poczekać, zanim studenci na dobre wrócą na kampus. Uznając za priorytet zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej naszej Alma Mater przekazujemy najnowsze informacje na temat organizacji kształcenia w nadchodzącym semestrze.

Rekomendowaną w SGGW formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna. 

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej określa:

1) dziekan – w stosunku do:
a. zajęć dydaktycznych realizowanych przez studentów,
b. zajęć na studiach podyplomowych – w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych,
c. innych form kształcenia prowadzonych na wydziale,

2) kierownik szkoły doktorskiej – w stosunku do zajęć realizowanych w Szkole Doktorskiej SGGW,
3) kierownik studiów doktoranckich – w stosunku do zajęć realizowanych na studiach doktoranckich, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, 
4) Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW – w stosunku do zajęć na Uniwersytecie Otwartym SGGW, 

informując o tym Rektora

Wszystkie wykłady odbywają się zdalnie.

Zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum.W formie tradycyjnej mogą być prowadzone w obiektach SGGW zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być zrealizowane zdalnie, tj.:

  • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury.
  • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego 
    z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów, 
  • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których semestr letni jest ostatnim semestrem studiów. 

Egzaminy dyplomowe odbywają się głównie zdalnie. Egzaminy dyplomowe w formie tradycyjnej mogą być przeprowadzone na podstawie decyzji dziekana. 

Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się głównie zdalnie(w ustalonych i podanych do publicznej wiadomości terminach). Konsultacje w formie tradycyjnej mogą się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 5 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami realizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń realizowanych w formie tradycyjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.