A- A A+

lang switcher

 

 

Intensyfikacja produkcji, przekształcanie biomasy na energię i inne produkty, ochrona gleb w Europie

Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe

Początek/koniec relizacji projketu kwiecień 2016/marzec 2019
Lider projektu Arne Sæbø NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Særheim, Norway
Lider pakietu WP1 Wiesław Szulc SGGW - Poland
Partnerzy Helmholtz Zentrum München GmbH, CIEMAT, Hasselt University, INRA - French National Institute for Agricultural Research, Universita' degli Studi di Parma, NIBIO, Martlhof am Tegernsee
Budżet projektu EUR 2 430 000
Źródło finansowania NCRD (The National Centre of Research and Development), JPI FACCE ERA-net SURPLUS

Głównymi wyzwaniami dla rolnictwa XXI wieku jest zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wzrost udziału w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego poprzez produkcję energii z biomasy.

INTENSE koncentruje się na zintegrowanych rozwiązaniach opartych o systemy zarządzania gruntami polegającymi na intensyfikacji produkcji rolniczej na terenach dotychczas zaniedbanych tj.: łąki, grunty odłogowane i marginalne, tereny poprzemysłowe. Potencjał tych gruntów zostanie odblokowany przez innowacyjne systemy zarządzania środowiskiem, otwarte dla zrównoważonej produkcji szerokiej gamy nowych produktów i usług. Z tych powodów projekt INTENSE wpisuje się w obszar zagadnień FACCE-JPI (temat 2: Zrównoważenie intensyfikacji zintegrowanych systemów żywnościowych i nieżywnościowych rolnictwa).

Celem INTENSE jest opracowanie systemów zwiększania produktywności gleb poprzez poprawę warunków życia biologicznego oraz inne zabiegi zwiększające ich żyzność.

Przywracanie do produkcji rolniczej gleb zanieczyszczonych chemicznie, gleb charakteryzujących się ujemnym bilansem wodnym oraz o niskiej żyzności wymaga badań dotyczących (a) identyfikacji gatunków roślin charakteryzujących się wysokim przyrostem biomasy na gruntach marginalnych i/lub zanieczyszczonych z przeznaczeniem do kompostowania lub produkcji biogazu, (b) opracowanie agrotechniki wybranych roślin, (c) badanie, dotyczące wykorzystania wybranych gatunków roślin do fitoremediacji, oraz (d) ocena plonowania wybranych gatunków roślin na glebach marginalnych, zanieczyszczonych, odłogowanych, zdegradowanych.

Opracowane w projekcie rozwiązania pozwolą na włączenie do produkcji gruntów marginalnych a poprzez to osiągnięcie zarówno korzyści środowiskowych (podnoszenie żyzności gleb) jak i ekonomicznych (energia odnawialna).

Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji żywności oraz biomasy roślin nie przeznaczonych do spożycia poprzez włączanie do produkcji rolniczej gleb marginalnych. Cel główny realizowany będzie przez cele szczegółowe

  • Określenie i ujednolicenie metodologii identyfikacji i rekultywacji gleb zdegradowanych o szczególnym statusie degradacji.
  • Opracowanie i wdrożenie odpowiednich systemów uprawy w celu poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleb zdegradowanych. W tym celu będą rozwijane i optymalizowane systemy uprawy, z użyciem metod rolnictwa precyzyjnego i modeli komputerowych
  • Opracowanie i wdrożenie zrównoważonych i atrakcyjnych pod względem finansowym rozwiązań produkcyjnych na odzyskanych gruntach rolnych
  • Podnoszenie produktywności gleb będzie realizowane w szczególności poprzez:a) zmniejszenie ilości nawozów mineralnych, zastępując je produktami na bazie kompostów pochodzących z odpadów biodegradowalnych, b) biologiczne metody oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, c) dobór roślin do uprawy na terenach zdegradowanych, d) wykorzystanie mikroorganizmów do podwyższania produktywności i zdrowotności roślin e) poprawę jakości gleby i zmniejszenie narażenia łańcucha pokarmowego na zanieczyszczenia.

Projekt INTENSE przewiduje zbadanie możliwości zwiększenia produkcji żywności w Europie o 20%, przy zastosowaniu zrównoważonych metod i poprawy obiegu składników pokarmowych. Wpłynie to jednocześnie na poprawę funkcjonowania sektora rolnego. Przedmiotem badań będą tereny zanieczyszczone, grunty odłogowane. W projekcie przewiduje się wykorzystanie metod teledetekcji i ekotoksykologicznych procedur testowych do opracowania zaleceń co do możliwości użytkowania gruntów. Zostaną również opracowane wskaźniki dotyczące jakości gleby, różnorodności biologicznej, jakość wody, które zostaną wykorzystane do zarządzania składnikami pokarmowymi w skali gospodarstwa. W projekcie INTENSE przewiduje się również rozpowszechnianie zgromadzonej wiedzy poprzez szkolenia młodych naukowców oraz stworzenie sieci potencjalnych odbiorców zainteresowanych wynikami projektu.

Wersja w języku angielskim
Strona Programu FACCE SURPLUS

Kontakt
 

Struktura
projektu

Pakiety
badawcze

Wydarzenia