A- A A+

lang switcher

Strategia Wydziału

STRATEGIA ROZWOJU

Wydziału Rolnictwa i Biologii

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

na lata 2013 – 2020

 

  • Misja

  • Założenia do strategii

  • Cele i zadania

  • Realizacja i zarządzanie strategią

 

Opracowanie:

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju w składzie:

Jan Łabętowicz — przewodniczący

Grażyna Garbaczewska— dziekan

Sławomir Orzechowski

Sławomir Podlaski

Mirosław Sobczak

Piotr Stypiński

 

Warszawa 2013


Misja Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 
 
Wydział Rolnictwa i Biologii jest najstarszym Wydziałem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest kontynuatorem kształcenia rolniczego zapoczątkowanego w początkach XIX wieku na ziemiach polskich. Wydział, podobnie jak Uczelnia, nawiązuje do tradycji utworzonego w 1816 roku, Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Został powołany w 1906 roku, a więc od ponad 100 lat temu, początkowo pod nazwą Wydział Rolniczy, a od 2004 roku jako Wydział Rolnictwa i Biologii. Na przestrzeni tych lat, w różnych uwarunkowaniach gospodarczych i politycznych, w istotny sposób przyczynił się do rozwoju polskiego rolnictwa poprzez prowadzenie badań naukowych oraz wykształcenie licznej rzeszy absolwentów, którzy aktywnie uczestniczyli w rozwoju i modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Pracownicy i studenci także często służyli Ojczyźnie jako jej obrońcy. Wydział Rolniczy w strukturze organizacyjnej Uczelni spełnił ważną rolę inicjowania nowych kierunków studiów i przyczynił się do powstania kilku nowych wydziałów.
Jednocześnie Wydział w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie poszerzył ofertę dydaktyczną. Obok kształcenia na tradycyjnym kierunku „rolnictwo”, od 1999 roku funkcjonuje kierunek studiów „biologia”, który realizuje trzy specjalności: biologia mikroorganizmów, biologia roślin i biologia zwierząt. Ponadto w 2012 roku został uruchomiony nowy kierunek studiów związany z zarządzaniem przestrzenią przyrodniczą – „inżynieria ekologiczna”. W latach 2008-2013 po raz pierwszy w Polsce zostały opracowane programy i zrealizowano studia na kierunku „rolnictwo” metodą e-learningu.
Na Wydziale prowadzone są także studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych i nauk biologicznych. Duża część potencjału naukowo-dydaktycznego jest zaangażowana w różne formy kształcenia ustawicznego, w tym w studia podyplomowe. Podstawą działalności dydaktycznej na Wydziale są zaawansowane badania naukowe w obszarze nauk rolniczych, biologicznych i środowiskowych.
 Wydział Rolnictwa i Biologii mając ponad stuletnią tradycję i doświadczenie działalności naukowej i dydaktycznej swoją misję wobec społeczeństwa określa następująco:
 
Misją Wydziału Rolnictwa i Biologii jest prowadzenie kształcenia i badań naukowych, umożliwiających rozwiązywanie współczesnych i przyszłych problemów rolnictwa związanych z bezpieczeństwem gospodarki żywnościowej i rozwojem obszarów wiejskich oraz problemów biologii organizmów i środowiska przyrodniczego. Stawiamy sobie za cel stałe doskonalenie jakości kształcenia i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, w łączności z nauką światową oraz możliwością wdrażania uzyskanych wyników badań do praktyki i ich upowszechnienia. W kształceniu studentów za istotne uznajemy udział w zwiększaniu rozwoju intelektualnego i gospodarczego społeczeństwa, ukształtowanie światopoglądu studentów opartego na uczciwości, tolerancji wobec innych ludzi, rzetelności naukowej oraz otwartości na szybkie zmiany jakie niesie współczesny świat. Wydział Rolnictwa i Biologii realizuje swoją misję w ścisłym powiązaniu z misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Założenia do strategii Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Filary funkcjonowania Wydziału

Cele i zadania

Dla wypełnienia misji Wydziału Rolnictwa i Biologii niezbędne jest zrealizowanie wszystkich celów strategicznych. Każdemu z nich przypisano cele szczegółowe określające obszary strategii, które warunkują ich spełnienie. Cele strategiczne i cele szczegółowe są odpowiednio merytorycznie powiązane ze Strategią Uczelni. Dla ich realizacji określono zadania, a także wyznaczono osoby odpowiedzialne za ich realizację i podano planowany horyzont czasowy ich osiągnięcia.

Cele i zadania dotyczące organizacji i zarządzania

Zapewnienie dobrej organizacji i zarządzania to podstawowy cel strategiczny integrujący najważniejsze obszary funkcjonowania Wydziału związane z dydaktyką i badaniami, a także umożliwiający ukształtowanie właściwej płaszczyzny współpracy z gospodarką. Doskonalenie sprawności zarządzania i kreowanie kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany, pozwala w dłuższej perspektywie zapewnić zrównoważony rozwój w zakresie gospodarowania finansami i optymalnego wykorzystania potencjału kadrowego i bazy materialnej Wydziału.

Cel strategiczny: Nowoczesny, przyjazny dla pracowników i studentów system organizacji i zarządzania Wydziałem

Podmiot odpowiedzialny

Termin realizacji

Cele szczegółowe

Zadania dla realizacji

Opis zadań

Optymalizacja gospodarki finansowej Wydziału

Wdrożenie wydziałowego systemu analizy gospodarki finansowej

coroczna analiza kosztów i przychodów na poziomie Katedr i Wydziału i Rady Wydziału

podejmowanie działań maksymalizujących przychody i minimalizujących koszty w obrębie Katedr i Wydziału

Dziekan, Kierownicy Jednostek, Komisja Finansowa

Co najmniej raz w roku

Poprawa jakości funkcjonowania Wydziału w sferze organizacji pracy, dydaktyki i nauki

Opracowanie i wdrożenie polityki poprawy jakości funkcjonowania Wydziału

poprawienie przepływu informacji pomiędzy Dziekanatem, Władzami, Katedrami i pracownikami

Prodziekani ds. Dydaktyki i ds. Nauki

Proces ciągły

opracowanie procedur kryteriów i zasad podejmowania decyzji administracyjnych przez Władze Dziekańskie i Kierowników Jednostek

Dziekan, Kierownicy Jednostek

Do 2014

przedstawienie i analiza funkcjonowania Jednostek w sferze organizacji, dydaktyki i nauki

Kierownicy Jednostek

Do 2014

analiza pracy dziekanatu przez studentów

Prodziekan ds. Dydaktyki

Proces ciągły

Opracowanie zasad kontaktów Wydziału z absolwentami, przedstawicielami biznesu i administracji

Powołanie Rady Konsultacyjnej

Organizowanie spotkań celem prezentacji Wydziału i uzyskania informacji dotyczącej kierunków jego rozwoju

powołanie kilkuosobowej Rady Konsultacyjnej złożonej z przedstawicieli biznesu, administracji lokalnej i państwowej

raz w roku organizowanie spotkań dyskusyjnych dla ukierunkowania rozwoju Wydziału

Dziekan,

Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

Proces ciągły

Promocja Wydziału i Jednostek na forum międzynarodowym, Kraju i Uczelni.

Zwiększenie rozpoznawalności Wydziału, Jednostek i pracowników

podkreślanie na forum Uczelni specyfiki osiągnięć Wydziału

na forum krajowym aktywne uczestnictwo w spotkaniach

i konferencjach

funkcjonalna strona internetowa

na forum międzynarodowym – granty, konferencje, informacja o Wydziale i Jednostkach w języku obcym, wymiana studentów.

Dziekan Prodziekan ds. Nauki

Kierownicy Jednostek

Proces ciągły

Budowanie kapitału społecznego na Wydziale

Zwiększenie poziomu wzajemnego zaufania

pełna jawność działania na poziomie Wydziału i Jednostek

zwiększenie osobistego zaangażowania pracowników w funkcjonowanie wydziału

Dziekan, Prodziekani, Kierownicy Jednostek

Proces ciągły

 

Cele i zadania dotyczące rozwoju kadry

Celem strategicznym Wydziału w obszarze polityki kadrowej jest ścisłe powiązanie silnej pozycji w zakresie badań naukowych z dydaktyką realizowaną na trzech kierunkach studiów: rolnictwie, biologii oraz inżynierii ekologicznej, aby zapewnić dla tych kierunków studiów minimum kadrowe umożliwiające utrzymanie aktualnych uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplinie agronomia) oraz stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych (dyscyplinie biologia). Celem długofalowym jest uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie biologia. W realizacji polityki kadrowej szczególną uwagę przywiązuje się do zapewnienia prawidłowego rozwoju naukowego pracowników przy wykorzystaniu „mentoringu”, do zwiększenia mobilności i doświadczenia międzynarodowego kadry poprzez odbywanie staży naukowych, w szczególności zagranicznych. Dużą uwagę przywiązuje się do przestrzegania zasad etycznych.

 

Cel strategiczny: Racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi

Cele szczegółowe

Zadania do realizacji

Opis zadań

Podmiot odpowiedzialny

Termin

Doskonalić merytoryczne kompetencje pracowników

Wspieranie naukowej współpracy pracowników Wydziału z różnymi grupami badawczymi z zewnętrznych jednostek naukowych, w tym z zagranicy

organizowanie zespołów badawczych zorientowanych na prowadzenie badań wielopłaszczyznowych

promowanie organizowania konferencji naukowych z udziałem badaczy z zagranicy

promowanie udziału pracowników w szkoleniach oraz w stażach krajowych i zagranicznych

Dziekan, Prodziekan ds. Nauki, Kierownicy Jednostek

 

Proces ciągły

Wspieranie rozwoju i awansu naukowego pracowników i doktorantów

opracowanie przejrzystej procedury awansu naukowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych opartej na obecnie obowiązujących regulacjach prawnych

opracowanie i wdrożenie systemu wydziałowych konkursów grantowych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Dziekan, Prodziekan ds. Nauki

Proces ciągły

Zapewnienie kompetentnej kadry wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

promowanie udziału pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w szkoleniach

Dziekan, Kierownicy Jednostek

Proces ciągły

wdrożenie procedur zadaniowego zatrudniania pracowników do realizacji określonych zadań bieżących

2014 r dalej proces ciągły

zapewnienie minimum kadrowego umożliwiającego ubieganie się o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologia

Do 2020 roku

Wprowadzić system motywacji pracowników

Wdrożenie systemu oceny pracowników

coroczna ocena pracowników jednostek uwzględniająca ich wkład w działalność naukową, dydaktyczną, promocyjną i współpracę z gospodarką

Dziekan, Kierownicy Jednostek

Proces ciągły

wprowadzenie zasad oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach

2014 r. dalej proces ciągły

Finansowe wspieranie kompetentnej kadry

Stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania opartego na wynikach oceny pracowników

Dziekan, Kierownicy Jednostek

2014 r. dalej proces ciągły

 

Cele i zadania w obszarze badań naukowych

Cele w obszarze badań realizowanych na Wydziale (rolnictwo, biologia, kształtowanie środowiska), ukierunkowane są na współpracę, zwiększenie efektywności naukowej i zasięgu badań tak, aby uzyskane wyniki były widoczne poza krajem. Dla realizacji tych celów, obok działań dla pozyskania środków z krajowego systemu finansowania projektów badawczych, Wydział będzie podejmował działania prowadzące do zwiększenia udziału środków na badania z programów badawczych UE i sektora gospodarki.

Cel strategiczny: Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie

Cele szczegółowe

Zadania do realizacji

Opis zadań

Podmiot odpowiedzialny

Termin

Prowadzić badania na najwyższym poziomie

Utrzymanie pozycji Wydziału w rankingu jednostek naukowych

realizacja badań naukowych w zakresie tematów, podnoszących stan wiedzy rolniczej, biologicznej i z zakresu inżynierii ekologicznej

Dziekan, Prodziekan ds. Nauki,

Proces ciągły

zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych

Kierownicy Jednostek

Proces ciągły

zwiększenie efektywności pozyskiwania grantów krajowych i zagranicznych poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego premiującego kierowników i głównych wykonawców tych projektów

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału

2014— 2015, dalej proces ciągły

Promować badania realizowane we współpracy z innymi jednostkami naukowymi

Wspieranie współpracy naukowej z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

promowanie powstawania zespołów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym w celu realizacji określonego zadania badawczego/projektu

Dziekan, Prodziekan ds. Nauki, Kierownicy Jednostek

2014 — 15 a następnie proces ciągły

Rozbudować, unowocześnić i optymalne wykorzystać infrastrukturę badawczą

Racjonalizacja i optymalizacja wykorzystania posiadanej aparatury badawczej

powołanie Międzykatedralnego Centrum Aparaturowego o strukturze rozproszonej i uzyskanie dotacji na koszty jego funkcjonowania

Dziekan, Prodziekan ds. Nauki, Kierownicy Jednostek

2014 — 15

opracowanie i wprowadzenie zasad korzystania z posiadanej przez jednostki Wydziału aparatury badawczej

2014, następnie proces ciągły

Aktywne poszukiwanie funduszy na zakup aparatury badawczej

sporządzenie i aktualizacja listy źródeł finansowania zakupów aparatury badawczej

sporządzanie wydziałowych wniosków z zakup aparatury badawczej dla Międzykatedralnego Centrum Aparaturowego

Prodziekan ds. Nauki, Kierownicy Jednostek

2014, następnie zadanie ciągłe

 

Cele i zadania w obszarze dydaktyki

Cele w obszarze dydaktyki dotyczą w szczególności tych elementów procesu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które ukierunkowane są nie tylko na obecne, ale także na przyszłe potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zadaniem nadrzędnym jest takie ukształtowanie procesu dydaktycznego na Wydziale, aby absolwent był przygotowany do podejmowania nowych, wyzwań zawodowych, oraz aby rozumiał potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego.

Cel strategiczny: Absolwent wyposażony w odpowiednią wiedzę, posiadający niezbędne umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Cele szczegółowe

Zadania do realizacji

Opis zadań

Podmiot odpowiedzialny

Termin realizacji

Utrzymać i doskonalić trzy kierunki kształcenia (rolnictwo, biologię i inżynierię ekologiczną) a także rozwijać i doskonalić studia i kursy podyplomowe oraz inne formy kształcenia

powołanie Rad Programowych kierunków studiów

włączyć przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych do dyskusji nad programem studiów i efektami kształcenia

systematyczna ocena i modernizacja programów studiów

ocena sylabusów pod względem treści programowych

Prodziekani ds. Dydaktyki, Rady Programowe kierunków studiów, Kierownicy studiów podyplomowych

2014 r., a potem proces ciągły

Rekrutować możliwie wysokiej jakości kandydatów na studia przy zachowaniu ich liczby

informacja i kontakt ze szkołami średnimi,

propagowanie olimpiad przedmiotowych

propagowanie specjalistycznych kursów dokształcających i wyrównujących poziom kandydatów

przygotowanie ulotek i broszur informacyjnych

organizowanie dni SGGW, dnia doktoranta, dni Pola Doświadczalnego, imprez dla uczniów szkół średnich

współudział w organizowaniu olimpiad przedmiotowych

Prodziekani ds. Dydaktyki, Kierownicy Jednostek,

Proces ciągły

Budować więź studentów i absolwentów z Uczelnią, Wydziałem i pracownikami

powołanie Rady Absolwentów Wydziału

współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowanków SGGW

spotkania z absolwentami Wydziału

imprezy integracyjne

stworzenie systemu motywacyjnego dla najlepszych nauczycieli akademickich

Dziekan, Prodziekani, Kierownicy Jednostek, pracownicy

Proces ciągły

Modernizować kierunki i programy kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku

ankieta skierowana do absolwentów i pracodawców

włączenie do dydaktyki przedstawicieli praktyki oraz pracowników instytutów branżowych i naukowych

przygotowanie ankiety

stworzyć i aktualizować bazy danych absolwentów

dostosować tematykę prac dyplomowych do potrzeb rynku

pozyskiwać firmy obejmujące patronat nad kierunkami studiów

Prodziekani ds. Dydaktyki, Rady programowe, Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką, Pełnomocnik ds. Praktyk,

2014 – 2016, potem proces ciągły

Poprawić efektywność kształcenia w zakresie przygotowania praktycznego oraz znajomości informatyki i języków obcych

prowadzić wybrane przedmioty w języku angielskim

zapraszać do prowadzenia wykładów naukowców z zagranicy,

zapewnić pomoc w tłumaczeniach i opracowaniach statystycznych

promować (także finansowo) zajęcia w języku angielskim

wykorzystywać obecność obcokrajowców w procesie dydaktycznym

organizować kursy językowe i informatyczne dla pracowników i studentów

Dziekan, Kierownicy Jednostek, Prodziekani,

2014— 2016, a dalej proces ciągły

Zwiększyć międzynarodowy i krajowy wymiar kształcenia i mobilność studentów

Propagować wyjazdy studentów i doktorantów

wymiana studentów i doktorantów z innymi uczelniami w kraju i zagranicą

realizować prace magisterskie i inżynierskie w jednostkach związanych z nauką i praktyką rolniczą i biologiczną

Prodziekani ds. Dydaktyki, Kierownicy Studiów Doktoranckich

2016, a dalej proces ciągły

Rozwinąć i doskonalić system zarządzania jakością

opracowanie harmonogramów i wewnętrznych procedur dla potrzeb doskonalenia jakości kształcenia

systematyczne przeglądy programów i efektów kształcenia

kontrola jakości prac dyplomowych

kontrola i weryfikacja praktyk i staży

hospitacje zajęć,

Rady Programowe, Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Pełnomocnik ds. Praktyk, Komisja Hospitacyjna, pracownicy

Proces ciągły

 

Cele i zadania w zakresie współpracy z gospodarką

Współpraca z gospodarką staje się współcześnie, obok dydaktyki i badań, podstawowym celem działalności uczelni wyższej. Wydział, podobnie jak cała Uczelnia, stawia sobie za cel podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia integracji ze społeczeństwem i otoczeniem gospodarczym. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju różnych form współpracy na płaszczyźnie nauka – gospodarka, zmierzające do szerszej komercjalizacji badań. Wymiana doświadczeń między kadrą naukową Wydziału a środowiskiem gospodarczym w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli uzyskać efekt synergii korzystny dla obu stron.

Cel strategiczny: Wydział jako atrakcyjny partner do współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr dla gospodarki

Cele szczegółowe

Zadania do realizacji

Opis zadań
Podmiot odpowiedzialny

Termin realizacji

Rozwijać badania aplikacyjne

utworzenie na wydziale systemu formalno— prawnego ułatwiającego aplikację o środki finansowe przy przygotowaniu projektów badawczych we współpracy z partnerem gospodarczym

utworzyć banku pomysłów

Prodziekan ds. Nauki

proces ciągły

utworzyć aktualizować spis potencjalnych partnerów gospodarczych (krajowych i zagranicznych)

Kierownicy Jednostek

utworzyć organizacyjno-finansowy system wsparcia dla projektów (wiedza o źródłach finansowania projektów, zasadach ich przygotowania oraz wsparcie techniczne w przygotowaniu od strony formalno-prawnej)

Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

Zbudować atrakcyjną dla 3 stron (Wydziału, pracownika i kontrahenta zewnętrznego) formułę współpracy

wdrożyć uczelniane procedury zawierania umów o współpracy z partnerami gospodarczymi

utworzyć system motywacji dla podejmowania przez pracowników działań na rzecz współpracy z gospodarką

rozpoznać potencjalny rynek zainteresowanych podmiotów gospodarczych

określić ofertę usługową Jednostek Wydziału

utworzyć system informacji o formach współpracy z gospodarką (projekt badawczy, umowa wdrożeniowa, bon naukowy, umowa licencyjna, ekspertyza. itp.)

opracować kryteria oceny aktywności pracowników na rzecz współpracy z gospodarką

podjąć działania na rzecz nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami gospodarczymi (konferencje ukierunkowane na współpracę, zapraszanie przedsiębiorców na spotkania z pracownikami i studentami, wizyty u przedsiębiorców itp.)

opracować ofertę współpracy na stronie internetowej Wydziału i Jednostek org.

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki

Kierownicy Jednostek

Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

2014 – 2015 r., a dalej proces ciągły

 

Rozwijać działalność na rzecz upowszechniania wiedzy

kreować na Wydziale poparcie dla działań na rzecz upowszechniania wiedzy

budować wizerunek Wydziału, przyjaznego dla otoczenia gospodarczego, kompetentnego w zakresie szeroko rozumianej wiedzy rolniczej i przyrodniczej

opracować kryteria wyceny aktywności pracowników na polu piśmiennictwa w prasie fachowej i mediach.

organizować studia podyplomowe

Dziekan,

Prodziekan ds. Nauki

Kierownicy Jednostek

Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

2014 – 15, a następnie proces ciągły

Rozwijać infrastrukturę i wyposażenie dla działalności upowszechniania wiedzy i wdrożeń

funkcjonowanie Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach jako zaplecza Wydziału dla upowszechniania wiedzy i wdrożeń

powołanie Rady Naukowej Stacji

opracowanie długofalowego programu rozwoju stacji doświadczalnej

przygotowanie planu funkcjonowania Wydziału w zakresie upowszechniania wiedzy i wdrożeń

Dziekan, Kierownicy Jednostek, Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką

2014 – 15, następnie proces ciągły

Poprawiać pozycję absolwenta na rynku pracy

utworzyć system praktyk studenckich umożliwiający nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami

organizować spotkania studentów z pracodawcami

zapewnić studentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji

nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami

wysyłać studentów na ukierunkowane praktyki,

gromadzić oferty pracy,

organizować kursy umożliwiające studentom zdobycie kwalifikacji i uprawnień zawodowych

 

Prodziekani ds. Dydaktyki,

Pełnomocnik ds. Praktyk

2014 – 2015, dalej proces ciągły

Realizacja i zarządzanie strategią

Wstęp/preambuła— jak i kiedy oceniać realizację strategii

Mierniki dotyczące organizacji i zarządzania Wydziałem

Cel główny: Nowoczesny, przyjazny dla pracowników i studentów system organizacji i zarządzania Wydziałem

Cele szczegółowe

Mierniki realizacji celów

Optymalizacja gospodarki finansowej Wydziału

coroczna analiza wysokości przychodów i kosztów funkcjonowania jednostek Wydziału

coroczna analiza wysokości nadwyżki przychodów nad kosztami

Poprawa funkcjonowania w sferze organizacji pracy, dydaktyki i nauki

rosnąca liczba pozytywnych ocen w ankietach pracowniczych dotyczące opinii o funkcjonowaniu Wydziału

Opracować zasady kontaktów Wydziału z absolwentami i przedstawicielami biznesu i administracji

liczba spotkań z absolwentami, przedstawicielami biznesu i administracji rządowej

Promocja Wydziału i jednostek organizacyjnych na forum Kraju, Uczelni i forum międzynarodowym

liczba wejść na strony internetowe Wydziału i jednostek organizacyjnych

liczba konferencji, workshopów, spotkań krajowych i

zagranicznych

liczba godzin zajęć dydaktycznych dla studentów programu Erasmus

liczba publikacji w zagranicznych czasopismach, — liczba wystąpień pracowników w mediach

Budowanie kapitału społecznego na Wydziale

rosnąca liczba pozytywnych ocen w ankietach pracowniczych dotyczące opinii o funkcjonowaniu Wydziału

Mierniki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi

Cel główny: Racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi

Cele szczegółowe

Miernik realizacji celów

Doskonalić merytoryczne kompetencje pracowników

miernik liczby publikacji z współautorami spoza Jednostki (Katedry i Wydziału)

Wzrost liczby takich publikacji będzie miarą zwiększenia intensywności współpracy pracowników Wydziału z innymi jednostkami naukowymi

miernik liczby konferencji organizowanych na Wydziale

Wzrost liczby konferencji będzie miarą zwiększenia intensywności współpracy pracowników Wydziału z innymi jednostkami naukowymi

miernik czasu potrzebnego do uzyskiwania awansów przez pracowników i doktorantów

Skrócenie okresu potrzebnego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora będzie miarą przyspieszenia rozwoju i awansu pracowników Wydziału

miernik utworzonych stanowisk pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do realizacji krótkotrwałych projektów

Wzrost liczby stanowisk pracy utworzonych do realizacji określonych zadań będzie miarą racjonalnego zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wprowadzić system motywacji pracowników

miernik liczby pracowników objętych systemem motywacyjnym za swoja pracę na rzecz Wydziału

Zwiększająca się liczba objętych systemem motywacyjnym pracowników świadczyć będzie o zwiększeniu ich motywacji do pracy na rzecz Wydziału

Mierniki dotyczące badań naukowych

Cel strategiczny: Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie

Cele szczegółowe

Miernik realizacji celów (w przeliczeniu na pracownika)

Prowadzić badania na najwyższym poziomie

miernik liczby publikacji w czasopismach z IF

Wzrost liczby publikacji w takich czasopismach będzie miarą zwiększenia intensywności oraz rangi badań naukowych pracowników Wydziału

miernik liczby uzyskanych projektów badawczych

Rosnąca liczba projektów będzie miarą wzrostu aktywności badawczej pracowników Wydziału

miernik sumy kwot dofinansowania badań pochodzących spoza podstawowej dotacji ministerialnej

Rosnąca wartość zleceń badawczych będzie miarą kompleksowości i złożoności realizowanych projektów badawczych

Promować badania realizowane we współpracy z innymi jednostkami naukowymi

miernik liczby publikacji z współautorami z zagranicy oraz z wiodących ośrodków naukowych w Polsce

Wzrost liczby takich publikacji będzie miarą zwiększenia intensywności współpracy pracowników Wydziału z wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą

Rozbudować, unowocześnić i optymalne wykorzystać infrastrukturę badawczą

miernik kwoty dofinansowania uzyskanego na zakup aparatury badawczej

Rosnące nakłady przeznaczone na zakup aparatury badawczej będą miarą aktywności pracowników Wydziału na polu pozyskiwania środków na rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury badawczej

Mierniki dotyczące dydaktyki

Cel strategiczny; Absolwent wyposażony w odpowiednią wiedzę, posiadający niezbędne umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Cele szczegółowe

Mierniki realizacji celów (skali roku)

Utrzymać i doskonalić trzy kierunki kształcenia (rolnictwo, biologię i inżynierię ekologiczną), a także rozwijać i doskonalić studia i kursy podyplomowe oraz inne formy kształcenia

liczba studiów podyplomowych i kursów

liczba studentów na I, II i III stopniu kształcenia

liczba słuchaczy na studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Rekrutować możliwie wysokiej jakości kandydatów na studia przy zachowaniu ich liczby

liczba laureatów olimpiad przedmiotowych przyjętych na I rok studiów

liczba pracowników i doktorantów biorących udział w akcji informacyjnej dla uczniów szkół średnich

miernik sprawności nauczania na I roku studiów

Budować więź studentów i absolwentów z Uczelnią, Wydziałem i pracownikami

liczba spotkań z absolwentami wydziału

liczba ankiet skierowanych do absolwentów

ocena stopnia satysfakcji absolwentów z ukończonych studiów na podstawie ankiety

Modernizować kierunki i programy kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku

aktualizacja sylabusów

ocena stopnia satysfakcji absolwentów z

ukończonych studiów na podstawie ankiety

Poprawa efektywności kształcenia w zakresie przygotowania praktycznego, oraz znajomości informatyki i języków obcych

liczba studentów zagranicznych na I, II i III stopniu kształcenia

liczba obcokrajowców prowadzących zajęcia dydaktyczne

liczba studentów, doktorantów i pracowników wyjeżdżających na staże, studia i kursy zagraniczne

liczba godzin dydaktycznych prowadzonych przez pracowników wydziału w języku obcym

liczba stanowisk informatycznych, dostępnych dla studentów

liczba zakupionych licencji i programów komputerowych

Zwiększyć międzynarodowy i krajowy wymiar kształcenia i mobilność studentów

liczba studentów uczestniczących w programach wymiany

Rozwinąć i doskonalić system zarządzania jakością dydaktyki

liczba hospitacji wykonanych w ciągu roku

liczba posiedzeń Rad Wydziału i Rad Programowych i seminariów w Jednostkach, poświęconych dydaktyce

organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie

liczba studentów w Kołach Naukowych (wygłoszone referaty, zdobyte nagrody i wyróżnienia)

Mierniki dotyczące współpracy z gospodarką

Cel strategiczny: Wydział jako atrakcyjny partner do współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr dla gospodarki

Cele szczegółowe

Mierniki realizacji celów

Rozwijać badania aplikacyjne

wartość środków finansowych pozyskanych przez wydział z tytułu współpracy z gospodarką (projekty wdrożeniowe, zlecenia, ekspertyzy, itp.)

liczba uzyskanych zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń i licencji

Zbudować atrakcyjną dla 3 stron (Wydziału, pracownika i kontrahenta zewnętrznego) formułę współpracy

liczba umów o współpracy z partnerami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi

wskaźnik aktywności pracowników na rzecz współpracy z gospodarką (WA); WA= PA/P

gdzie: PA –liczba pracowników współpracujących z gospodarką, P — liczba pracowników naukowo— dydaktycznych i dydaktycznych na Wydziale.

liczba konferencji i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział we współpracy z gospodarką

liczba słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale

Rozwijać działalność na rzecz wdrożeń i upowszechniania wiedzy

kwota środków finansowych wydatkowanych na potrzeby wdrożeń i upowszechniania wiedzy

liczba publikacji pracowników Wydziału w prasie fachowej oraz wystąpień w radiu i telewizji

wskaźnik aktywności medialnej (WM), charakteryzujący aktywność pracowników w upowszechnianiu wiedzy w piśmiennictwie, radiu i telewizji: WM=PM/P

Gdzie: PM – liczba pracowników zaangażowanych w upowszechnianie wiedzy, P — liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na Wydziale.

Rozwijać infrastrukturę i wyposażenie dla działalności upowszechniania wiedzy i wdrożeń

 

Poprawiać pozycję absolwenta na rynku pracy

ilość jednostek gospodarczych, w których odbyli praktyki studenci Wydziału.

liczba spotkań studentów z potencjalnymi pracodawcami (przedstawicielami firm)